Readspread.com

News and Article

ค่ายหุ่นยนต์เพื่อครู

“ค่ายหุ่นยนต์เพื่อครู”

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับสมัครครูระดับชั้นมัธยมศึกษา ที่มีความรู้พื้นฐาน Robotics & Mechatronics, อิเล็กทรอนิกส์ และการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ เพื่อเข้าร่วม “ค่ายหุ่นยนต์ครู เอ็มเทค – สสวท. (MTEC – IPST Robotics Teacher Camp)” ระหว่างวันที่ 13 – 17 พฤศจิกายน 2560 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี ทั้งนี้เพื่อให้ครูนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครู เพื่อนครูในสถานศึกษาของตนเองและท้องถิ่น รวมทั้งร่วมงานกับ สสวท. ในการพัฒนาครู พัฒนาหลักสูตร สื่อการสอน และกระบวนการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน

จึงขอเชิญครูระดับชั้นมัธยมผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2560 โดยกรอกใบสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์  https://goo.gl/ev94hC และจะประกาศผลการคัดเลือกครูจำนวน 50 ท่าน ในวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ทางเว็บไซต์ http://oho.ipst.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดการสมัครและคัดเลือกได้ที่  โทร. 0 2392 4021 ต่อ 3408 (คุณพนมยงค์) อีเมล: [email protected] และสอบถามรายละเอียดกิจกรรมค่ายได้ที่ โทร.  0 2564 6500 ต่อ 4679 (คุณอัครพล) อีเมล: [email protected]

About Post Author

เขียนความคิดเห็น

Copyright © Readspread.com ติดต่อฝ่ายข่าว Tel.089-922-7859 Email/[email protected] | Newsphere by AF themes.