Readspread.com

News and Article

มหิดลลงนามบันทึกข้อตกลงEECi

มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EECi)

มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation)ระหว่างสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติพร้อมด้วยพันธมิตรทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนเพื่อพัฒนายกระดับเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกให้เป็นเขตเศรษฐกิจชั้นนำระดับอาเซียน โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงจากนโยบายการพัฒนาประเทศไทยให้เข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0จึงเกิดการสร้างเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EECi)ซึ่งเป็นพื้นที่ส่งเสริมยกระดับอุตสาหกรรมเดิมสร้างให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ด้วยการทำวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมร่วมกันระหว่างภาคเอกชน มหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัยและภาครัฐรวมถึงชุมชนในพื้นที่ อันจะนำประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศแห่งนวัตกรรมควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนต่อไปในอนาคตซึ่งกลุ่มเป้าหมายของ EECi จะประกอบไปด้วย 3 ส่วนได้แก่ ARIPOLIS: ศูนย์กลางการวิจัยและนวัตกรรมด้านระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์และระบบอัจฉริยะ, BIOPOLIS: ศูนย์กลางการวิจัยและนวัตกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ (Life Science and Biotechnology) และ SPACEKRENOVAPOLIS (Space KrenovationPark): ศูนย์กลางและฐานในการรังสรรค์นวัตกรรมจากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ณ สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา (ระยอง – พัทยา)จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 5 เมษายน ที่ผ่านมา

Copyright © Readspread.com ติดต่อฝ่ายข่าว Tel.089-922-7859 Email/Yothin.Yoojongdee@gmail.com | Newsphere by AF themes.