Readspread.com

News and Article

กลุ่มเทสโก้ เซ็น MOU กับกระทรวงพาณิชย์

นายกฯ
เยือนอังกฤษ กลุ่มเทสโก้ เซ็น
MOU กับกระทรวงพาณิชย์ เชื่อมศักยภาพค้าปลีกระดับโลก
หนุนพัฒนาสินค้าเกษตรและเอสเอ็มอีไทยเต็มสูบ
 
เดินหน้าตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 


เทสโก้
โลตัส ดึงกลุ่มเทสโก้ หนุนพัฒนาสินค้าเกษตรและเอสเอ็มอีไทยเต็มสูบ

  ล่าสุดลงนาม MOU กับ กระทรวงพาณิชย์ ณ
กรุงลอนดอน  ในโอกาสที่นายกรัฐมนตรี
นายประยุทธ์ จันทร์โอชา เยือนสหราชอาณาจักร  ตกลงในความร่วมมือพัฒนาผลิตผลการเกษตร
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นไทย ก่อนนำไปกระจายในตลาดไทยและสู่ตลาดสากล
รุกเพิ่มมูลค่าสินค้าแบบบูรณาการ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ
ลดความเหลื่อมล้ำสร้างความยั่งยืนให้เกษตรกรและเอสเอ็มอีไทย
นางสาวสลิลลา
สีหพันธุ์
 ประธานกรรมการฝ่ายกิจการบรรษัท
เทสโก้ โลตัส
กล่าวว่า
เทสโก้ โลตัส ได้เน้นการพัฒนาเกษตรกรและเอสเอ็มอีไทยอย่างยั่งยืนนับตั้งแต่ปี พ.ศ.
2553
ด้วยการรับซื้อผลิตผลทางการเกษตรโดยตรงจากเกษตรกรในประเทศไทยโดยไม่ผ่านคนกลาง
ช่วยสร้างรายได้ที่เป็นธรรมและมั่นคงให้กับเกษตรกรเนื่อง
และจากการวางแผนรับซื้อผลผลิตล่วงหน้าร่วมกัน จวบจนในปีที่ผ่านมา พ.ศ.
2560
เทสโก้ โลตัส ได้ รับซื้อผัก ผลไม้
และเนื้อสัตว์โดยตรงจากเกษตรกรเป็นปริมาณรวมมากกว่า
200,000 ตัน
สอดคล้องกับนโยบายของกลุ่มเทสโก้ ในสหราชอาณาจักรและร้านค้าเครือข่ายอีก
10
ประเทศในยุโรปและเอเชีย ที่มีความมุ่งมั่นสร้างประโยชน์ให้กับลูกค้า
เพื่อนพนักงาน ชุมชน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่นเสมอมา

 จนนำมาซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างกระทรวงพาณิชย์
และกลุ่มเทสโก้ เพื่อสนับสนุน พัฒนาเกษตรกรและเอสเอ็มอีไทย
ให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
 กลุ่มเทสโก้ ซึ่งเป็นธุรกิจค้าปลีกชั้นนำระดับโลก
และเป็นค้าปลีกรายใหญ่ที่สุดของอังกฤษ และรัฐบาลไทย โดยกระทรวงพาณิชย์
ได้ตกลงร่วมมือในการพัฒนาสินค้าประเภทอาหาร
จากผลิตผลทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ซึ่งเป็นเกษตรกรและธุรกิจเอสเอ็มอีไทย
โดยการบูรณาการกระบวนการสร้างคุณค่าตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ
จนถึงปลายน้ำตลอดห่วงโซ่อุปทาน ผลักดันให้เกิดการพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่ง
และยั่งยืน ของเศรษฐกิจไทย อันจะนำมาซึ่งประโยชน์ให้กลุ่มต่างๆ ในสังคม
รวมถึงเกษตรกรและธุรกิจเอสเอ็มอีจะได้รับการพัฒนา
จนมีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนจากการค้าขายกับกลุ่มเทสโก้
ในขณะที่ผู้บริโภคและประชาชนก็จะสามารถเข้าถึงสินค้าคุณภาพสูงในราคาที่เอื้อมถึงได้
 
ทั้งนี้
ข้อตกลงในการพัฒนาผลผลิตจากเกษตรกรและเอสเอ็มอีไทยสำหรับจำหน่ายในประเทศไทยและโอกาสส่งออกไปสู่ตลาดสหราชอาณาจักร
และเครือข่ายกลุ่มเทสโก้
10 ประเทศ
ประกอบด้วย
 
          
ธุรกิจของกลุ่มเทสโก้ในประเทศไทย
จะร่วมมือกับรัฐบาลไทยในการรับซื้อผลิตผลทางการเกษตรคุณภาพสูงโดยตรงจากเกษตรกร
และ/หรือธุรกิจเอสเอ็มอี เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิต
และให้ราคาที่เป็นธรรมและยั่งยืนต่อผู้ผลิต
          
กลุ่มเทสโก้
จะร่วมมือกับรัฐบาลไทยในการสร้างห่วงโซ่อุปทานที่มีจริยธรรมเพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชนและธำรงไว้ซึ่งมาตรฐาน
          
กลุ่มเทสโก้
จะใช้ความรู้และความเชี่ยวชาญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไทยให้มีมาตรฐานในระดับสากล
          
ธุรกิจของกลุ่มเทสโก้ในประเทศไทย
จะใช้
ศูนย์นวัตกรรม” (Innovation
Centre) ซึ่งตั้งขึ้นตามแนวคิดเดียวกันกับศูนย์นวัตกรรมในสหราชอาณาจักร
เพื่อพัฒนาสินค้าประเภทอาหารของไทย ให้มีคุณภาพสูง ดีต่อสุขภาพ
และมีเอกลักษณ์ที่แตกต่าง
          
สินค้าที่พัฒนาขึ้นจะนำมาจำหน่ายภายในประเทศไทย
และกลุ่มสินค้าที่เหมาะสมสำหรับการส่งออก
จะได้รับการสนับสนุนเพื่อส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ในทวีปเอเชีย ยุโรป
และสหราชอาณาจักร ในอนาคต
          
ร้านค้าของกลุ่มเทสโก้ในทวีปเอเชีย
ยุโรป และสหราชอาณาจักร
จะให้การสนับสนุนพื้นที่จำหน่ายสินค้าและจัดกิจกรรมสนับสนุนการขาย
สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารของไทยที่ได้รับการพัฒนาร่วมกันระหว่างรัฐบาลไทยและทีมงานของเทสโก้
สอดคล้องอย่างยิ่งกับ
การผลักดันยุทธศาสตร์
 “ประเทศไทย 4.0”
ของกระทรวงพาณิชย์
ในการพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้เป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ
ซึ่งการลงนามข้อตกลงดังกล่าวเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนในการเชื่อมโยงศักยภาพของกลุ่มเทสโก้กับการพัฒนาสินค้าเกษตรและเอสเอ็มอีไทย
เนื่องจากกลุ่มเทสโก้ เป็นหนึ่งในกลุ่มค้าปลีกชั้นนำของโลก
มีความเชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาสินค้าประเภทอาหาร
มุ่งเน้นการพัฒนาและจำหน่ายอาหารที่มีคุณภาพสูงในราคาที่เอื้อมถึงได้
รวมถึงมีเครือข่ายร้านค้าสำหรับการขยายตลาดให้เข้าถึงผู้บริโภคใน
10 ประเทศ ทั้งในยุโรปและเอเชีย
ที่ผ่านมา
เทสโก้ โลตัส ได้ส่งเสริมการส่งออกสินค้าไทยไปยังตลาดต่างประเทศมาโดยตลอด
โดยส่งสินค้าไทยไปจำหน่ายร้านค้าของเทสโก้ที่ตั้งอยู่ใน
10
ประเทศทั่วโลก อาทิ ผลไม้ เนื้อไก่ เนื้อกุ้ง สินค้าอุปโภคบริโภค
อาหารสัตว์ เครื่องเขียน ของเล่นเด็ก เป็นต้น โดยในปี พ.ศ.
2559 สินค้าไทยที่ส่งออกไปจำหน่ายที่ร้านเทสโก้ในประเทศอังกฤษ มีมูลค่า 7,700
ล้านบาท
 เทสโก้ โลตัส จะเดินหน้าสนับสนุนเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง
โดยเราหวังว่าจะช่วยสร้างรายได้ที่มั่นคงเพิ่มเติม
ให้แก่ผู้ประกอบการและเกษตรกรไทย จากการช่วยเปิดตลาดใหม่ในต่างประเทศ
นางสาวสลิลลา กล่าว

About Post Author

เขียนความคิดเห็น

Copyright © Readspread.com ติดต่อฝ่ายข่าว Tel.089-922-7859 Email/[email protected] | Newsphere by AF themes.