Readspread.com

News and Article

พระพุทธศาสนาไม่มีการบวช “พราหมณ์”

เรียกได้ว่าเป็นกระแสสังคม ที่ทำให้พุทธศาสนิกชน เกิดความสงสัยว่า พระสงฆ์ สามารถบวช "พราหมณ์" ได้หรือไม่ ซึ่งเรื่องนี้หากดูในพระวินัยเรื่องการบรรพชา และ อุปสมบท พบว่าไม่มีข้อไหนเลยที่พระสงฆ์สามารถบวชพราหมณ์ ได้ การบวช พราหมณ์ จะต้องใช้พิธีทางศาสนาพราหมณ์ และคนที่เป็นเชื้อสายพราหมณ์

เครดิตภาพ - ข่าวสด

ผู้ที่จะเป็นพราหมณ์ได้จะต้อง มีเชื้อสายพราหมณ์ และบวชโดยผ่านพิธีของพราหมณ์เท่านั้น ทำให้กลุ่มพราหมณ์ ที่สามารถประกอบพิธีสำคัญในประเทศไทยมีอยู่น้อยมาก ในขณะที่การบวชทางพุทธศาสนามีแค่การบรรพชา คือการบวชสามเณร ถือศีล 10 ข้อ และการอุปสมบท คือการบวชพระสงฆ์ ถือศีล 227 ข้อ เท่านั้น

การบวชครั้งนี้จึงถือว่าผิดหลักทางพระพุทธศาสนาอย่างร้ายแรง ไม่มีใน มหานิกาย และ ธรรมยุติกนิกาย สองนิกายทางพุทธศาสนาในประเทศไทย และที่ผิดเพี้ยนไปกว่านั้นคือเรียกพราหมณ์ ว่า “โยคี” ซึ่งโยคี คือกลุ่มคนที่ฝึกตน นั่งสมาธิ ค้นหาทางหลุดพ้นโดยไม่ยึดคำสอยศาสนาใด

พิธีการบวชแบบผิดหลักทางศาสนาทั้ง และบิดเบือนแนวทางปฏิบัติทั้งหมดส่งผลให้ประชาชนเสื่อมศรัทธาในพระพุทธศาสนา อย่างร้ายแรง ไม่เพียงแค่นั้นผู้ที่เข้าบวชในพิธีแบบนี้จัดอยู่ในกลุ่มนอกรีต กลายเป็นอลัชชี ที่บิดเบือนทางปฏิบัติธรรม นอกจากจะไม่ได้บุญแก่ตัวเองและผู้อื่นแล้วยังเป็นบาปกรรมหนักติดตัว ตามความเชื่อทางศาสนาอีกด้วย

ในเรื่องนี้ทางมหาเถรสมาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเข้าไปตรวจสอบอย่างละเอียดว่าเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องเหล่านี้ก่อนที่ทุกคนจะเห็นผิดจนเป็นเรื่องปรกติ เห็นผิดเป็นชอบ เห็นกงจักรเป็นดอกบัว และจะนำมาซึ่งปัญหาในวงการศาสนาพุทธต่อไปในอนาคต

About Post Author

เขียนความคิดเห็น

Copyright © Readspread.com ติดต่อฝ่ายข่าว Tel.089-922-7859 Email/[email protected] | Newsphere by AF themes.