Readspread.com

News and Article

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย จับมือ ผู้ประกอบการ สนับสนุนสินค้าเกษตรไทย ภายใต้โครงการสานฝันปันรอยยิ้ม คืนคนดี สู่สังคม

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย เป็นรัฐวิสาหกิจหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย โดยใช้งบประมาณจากเงินทุนหมุนเวียนขององค์การตลาดที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนา และบริหารเครือข่ายตลาดภาครัฐ และส่งเสริมตลาดร่วมเอกชน เพื่อเป็นกลไกของรัฐบาลในการกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าชุมชน เพื่อประชาชน

สมคิด จันทมฤก ประธานกรรมการ องค์การตลาด ทำการแทน ผู้อำนวยการองค์การตลาด ได้เปิดเผยว่า “องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตามกลุ่มเป้าหมาย SDGs เพื่อให้ประชาชน กลุ่มเปราะบาง ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีรากฐานการดํารงชีวิตและพัฒนาสู่อนาคตได้อย่างมั่นคง องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย ผู้ประกอบการค้าขององค์การตลาด

ทั้งสองฝ่ายจึงมีแนวทางด้านความร่วมมือในการสนับสนุน ส่งเสริมสินค้าเกษตรไทย จากเกษตรกรกลุ่มเปราะบางและกลุ่มผู้พ้นโทษซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรมให้มีรายได้จากเกษตรแบบยั่งยืน พร้อมทั้งแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ สินค้าล้นตลาด บนพื้นฐานการค้าขายในราคาที่เป็นธรรม ไม่ฝ่าฝืนกลไกการตลาด และสอดคล้องกับราคาตามท้องตลาดที่มีอยู่ในปัจจุบัน รวมไปถึงส่งเสริมคุณธรรมคนดีคนเก่ง อาชีพที่สุจริตหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้

เพื่อเป็นการต่อยอดในแนวคิดนี้ องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย จึงได้ร่วมมือกับ ผู้ประกอบการ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การสนับสนุนสินค้าเกษตรไทย ด้วยฐานข้อมูลการตลาด (Demand Driven by Data : DDD) ภายใต้โครงการสานฝันปันรอยยิ้ม คืนคนดี สู่สังคม

ตลอดจนสนับสนุนสินค้าเกษตรที่รัฐบาลและภาครัฐให้การส่งเสริมในแต่ละฤดูกาล ภายใต้การค้าขายในราคาเป็นธรรม ไม่ฝ่าฝืนกลไกการตลาด และสอดคล้องกับราคาตามท้องตลาดที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมคุณธรรมคนดีคนเก่ง เกษตรกรไทย และสร้างอาชีพให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางและกลุ่มผู้พ้นโทษให้มีอาชีพที่สุจริตหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้

สำหรับผลที่จะได้รับสำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ เราคาดหวังว่าเกษตรกร จะได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงสร้างความร่วมมือร่วมกันสนับสนุนสินค้าเกษตรที่รัฐบาลและภาครัฐ ให้การส่งเสริมในแต่ละฤดูกาล ตลอดจนได้มีการเรียนรู้และพัฒนาในผลผลิตของตนเอง อีกทั้งยังสามารถกระจายสินค้าผ่านช่องทางไปยังกรมราชทัณฑ์ทั่วประเทศอีกด้วย

ความร่วมมือในครั้งนี้จึงถือเป็นโอกาสอันดีทั้งสองฝ่ายที่จะมาร่วมมือกันในการที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆคืนให้กับสังคมรวมไปถึงช่วยเหลือเกษตรกร และยังเป็นการต่อยอดสร้างอาชีพให้กับกลุ่มเปราะบางให้มีการสร้างอาชีพอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการสร้างการพัฒนาทางด้านสินค้าการเกษตร ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องในอนาคตอีกเช่นกัน” นายสมคิด กล่าวทิ้งท้าย.

เว็บไซต์ องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย https://www.market-organization.or.th/

About Post Author

เขียนความคิดเห็น

Copyright © Readspread.com ติดต่อฝ่ายข่าว Tel.089-922-7859 Email/[email protected] | Newsphere by AF themes.