Readspread.com

News and Article

ค่ายเพาเวอร์กรีน 12” เปิดรับสมัครเยาวชน ม.ปลายสายวิทย์

“ค่ายเพาเวอร์กรีน 12” เปิดรับสมัครเยาวชน ม.ปลายสายวิทย์ รักษ์สิ่งแวดล้อม”
เรียนรู้บทบาทการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพสู่การพัฒนาชุมชนในยุคไทยแลนด์ 4.0

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 สายวิทย์ทั่วประเทศ เข้าร่วมค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม “ค่ายเพาเวอร์กรีน 12” ภายใต้หัวข้อ “เศรษฐกิจ สังคม และความหลากหลายทางชีวภาพ สร้างสมดุลอย่างไรให้ยั่งยืนในยุคไทยแลนด์ 4.0” โดยจะจัดขึ้นในช่วงปิดภาคเรียน ระหว่างวันที่ 6-13 ตุลาคม 2560 ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

เยาวชนจำนวน 70 คนที่ได้รับเลือก จะได้เข้าอบรมเพื่อเรียนรู้ความสำคัญและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพทั้งภาคทฤษฎีจากอาจารย์และนักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และลงมือปฏิบัติในเวิร์คชอปหัวข้อต่างๆ พร้อมเดินทางไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ จังหวัดชลบุรี และระยอง  เพื่อเรียนรู้การจัดการเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างการดำเนินธรุกิจ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล และการพัฒนาชุมชน ณ ชายทะเลอ่าวไทย บริเวณโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี รวมทั้งทำความรู้จักกับพันธุ์พืชและสัตว์จำเพาะในทุ่งโปรงทอง ปากน้ำประแส ณ จังหวัดระยอง นอกจากนี้ น้องๆ จะได้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อค้นหาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อนำไปวิเคราะห์และวางแผนการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพในยุคไทยแลนด์ 4.0 ณ สถานีควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียมไทยโชต (GISTDA) ณ จังหวัดชลบุรี ก่อนนำความรู้จากทุกกิจกรรมมาพัฒนาโครงงานกลุ่มวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ลุ้นชิงทุนการศึกษารวมกว่า 30,000 บาท และโอกาสไปทัศนศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมในต่างประเทศ

สำหรับเยาวชนที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.powergreencamp.com ส่งใบสมัครเรียงความด้วยลายมือตนเอง ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษขนาด A4 หรือ ส่งคลิปวีดีโอความยาวไม่เกิน 1 นาที ในหัวข้อดังกล่าว พร้อมเอกสารอื่นๆ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2560 ดูรายละเอียดและเกณฑ์การสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณาเพิ่มเติม พร้อมติดตามข่าวและข้อมูลต่างๆของ “ค่ายเพาเวอร์กรีน ” รุ่นที่ 12 ได้ที่เฟซบุ๊ค www.facebook.com/powergreencamp หรือโทร. 0 2441 5000 ต่อ 2112

Copyright © Readspread.com ติดต่อฝ่ายข่าว Tel.089-922-7859 Email/Yothin.Yoojongdee@gmail.com | Newsphere by AF themes.