Readspread.com

News and Article

ฟื้นฟูลุ่มน้ำป่าสัก ตามรอยพ่อ” ระยะที่ 2

เชฟรอนสนับสนุนโครงการ “ฟื้นฟูลุ่มน้ำป่าสัก ตามรอยพ่อ” ระยะที่ 2
ขยายผลความสำเร็จการจัดการลุ่มน้ำ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นายไพโรจน์ กวียานันท์ (ขวา) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ได้มอบงบประมาณสนับสนุนโครงการ “ฟื้นฟูลุ่มน้ำป่าสัก ตามรอยพ่อ” ระยะที่ 2 จำนวน 12,940,000 บาท โดยมี ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร ประธานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงและมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ เป็นผู้รับมอบ การสนับสนุนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายผลความสำเร็จของการจัดการน้ำ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติของพื้นที่ในบริเวณลุ่มน้ำป่าสัก พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาคนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช เพื่อการแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำของประเทศอย่างยั่งยืน

โครงการ “ฟื้นฟูลุ่มน้ำป่าสัก ตามรอยพ่อ” ระยะที่ 2 เป็นความร่วมมือระหว่างเชฟรอนประเทศไทย สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง และมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ โดยมุ่งเน้นการลงพื้นที่ให้ความรู้แก่ชุมชนในลุ่มน้ำป่าสักเป็นหลัก เพื่อสานต่อความสำเร็จจากโครงการ “ฟื้นฟูลุ่มน้ำป่าสัก ตามรอยพ่อ” ระยะที่ 1 ซึ่งดำเนินการตั้งแต่ปี 2557 ถึง 2559 ด้วยงบประมาณสนับสนุน 10,000,000 บาท จากเชฟรอนประเทศไทย และได้บรรลุผลในการสร้างตัวอย่างความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ลพบุรี และเพชรบูรณ์ จำนวนทั้งสิ้น 48 ราย ในจำนวนนี้สามารถเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ที่เปิดให้การอบรมได้จำนวน 3 ศูนย์ โดยมีประชาชนเข้าร่วมอบรมด้านการจัดการน้ำไปแล้วกว่า 60,000 คน นอกจากนั้น ผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯ ยังทำให้เกิดการถอดองค์ความรู้ โดยนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ มาประยุกต์ใช้ภายใต้แนวคิด “โคก หนอง นา โมเดล” เพื่อนำมาเป็นเทคนิคด้านการจัดการดิน น้ำ ป่า ร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น และเหนืออื่นสิ่งใด โครงการฯ ยังช่วยสร้างให้เกิดความร่วมมือระหว่าง 5 ภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน ในการร่วมกันขับเคลื่อนองค์ความรู้ของศาสตร์พระราชาลงสู่การปฏิบัติ

สำหรับโครงการ “ฟื้นฟูลุ่มน้ำป่าสัก ตามรอยพ่อ”ระยะที่ 2 ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา และคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2562 รวมระยะเวลา 2  ปี ด้วยการจัดกิจกรรมอบรมเครือข่ายและวิทยากร การลงพื้นที่ให้ความรู้ด้วยรูปแบบของการลงแขก และสร้างอาคารเรียนแก่โรงเรียนปูทะเลย์มหาวิชชาลัย ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้สำหรับเยาวชนด้านกสิกรรมธรรมชาติและเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นและพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบตามแนวทางศาสตร์พระราชาที่สมบูรณ์ ซึ่งโครงการฯ ตั้งเป้าหมายในการจัดอบรมให้คนในชุมชนลุ่มน้ำป่าสักกว่า 300 คน โดยคาดว่าจะสามารถสร้างตัวอย่างความสำเร็จได้อีกไม่น้อยกว่า 30 คน และพัฒนาวิทยากรให้เป็นแกนนำถ่ายทอดองค์ความรู้อีกจำนวน 9 คน

ทั้งนี้ โครงการ “ฟื้นฟูลุ่มน้ำป่าสัก ตามรอยพ่อ” ขยายผลจากการดำเนินงานใน โครงการ “พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน” อันเป็นกิจกรรมรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการช่วยฟื้นฟูลุ่มน้ำป่าสักตามแนวทางศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อหยุดท่วม หยุดแล้ง ลุ่มน้ำป่าสักอย่างยั่งยืน  และเป็นต้นแบบในการจัดการน้ำที่ขยายผลไปยังลุ่มน้ำอื่นๆ ทั่วประเทศ ซึ่งได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่ 5 แล้ว โดยทั้งสองโครงการต่างมีพื้นที่เป้าหมายเดียวกัน คือ เพื่อฟื้นฟูลุ่มน้ำป่าสัก เนื่องจากเป็นลุ่มน้ำที่จัดการได้ยาก เพราะเป็นพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง ทำให้ในฤดูฝน กระแสน้ำไหลหลากจากด้านบนลงท่วมพื้นที่ลุ่มด้านล่างอย่างรวดเร็ว เมื่อถึงฤดูแล้งก็มักจะประสบปัญหาขาดแคลนน้ำใช้เพื่อการเกษตร และยังเป็นลุ่มน้ำที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงห่วงใยมากที่สุด

About Post Author

Copyright © Readspread.com ติดต่อฝ่ายข่าว Tel.089-922-7859 Email/[email protected] | Newsphere by AF themes.