Readspread.com

News and Article

เชฟรอนมอบเงินบริจาค ช่วยเด็กกำพร้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

เชฟรอนมอบเงินบริจาค 80,000 บาท เพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และบริษัทร่วมทุนฯ ได้มอบเงินบริจาคจำนวนทั้งสิ้น 80,000 บาท ให้กับมูลนิธิอะมีรุลมุอ์มินีน เพื่อเด็กกำพร้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีนางสาวพรสุรีย์ กอนันทา ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการสัมพันธ์ เชฟรอนประเทศไทย เป็นตัวแทนมอบงบประมาณสนับสนุนให้แก่ นายมนูญ แสนไม้ กรรมการมูลนิธิ ฯ เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในพื้นที่ ทั้งนี้เชฟรอนประเทศไทย และบริษัทร่วมทุนฯ ได้ให้การสนับสนุนมูลนิธิฯ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 180,000 บาท

อนึ่ง มูลนิธิอะมีรุลมุอ์มินีนก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2551 เพื่อเยียวยาเด็กกำพร้าที่สูญเสียบิดามารดาหรือผู้นำครอบครัว จากสถานการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือจากความยากไร้ด้อยโอกาส ส่งเสริมให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยการจัดหาทุน ผู้อุปการะและส่งเสริมอาชีพในด้านต่าง ๆ  ให้แก่เด็กกำพร้าและครอบครัว รวมทั้งผู้ยากไร้ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในบริเวณพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบดังกล่าว

About Post Author

เขียนความคิดเห็น

Copyright © Readspread.com ติดต่อฝ่ายข่าว Tel.089-922-7859 Email/[email protected] | Newsphere by AF themes.