Readspread.com

News and Article

เครื่องซินโครตรอนเครื่องใหม่ ระดับพลังงาน 3 GeV

ซินโครตรอน เดินหน้าผุดเครื่องซินโครตรอนเครื่องใหม่ ระดับพลังงาน 3 GeV
ตอกย้ำหมายเลขหนึ่งในอาเซียน ด้านการแพทย์ – เกษตร – อุตสาหกรรม

ครม. สัญจรโคราช ได้ผล!! พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี
เห็นชอบในหลักการที่ประเทศไทยจะมีเครื่องซินโครตรอนใหม่ ประสิทธิภาพสูงกว่าเดิม โดยให้ซินโครตรอนจัดทำรายละเอียดโครงการสร้างเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV
และห้องปฏิบัติการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เร่งผลักดันนวัตกรรมด้านการแพทย์

งานวิจัยโบราณคดีเชิงนิติวิทยาศาสตร์ รวมถึงงานวิจัยวัสดุขั้นสูงจากภาคอุตสาหกรรม
ตลอดจนงานด้านเกษตรและอาหาร หวังสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่ประเทศได้ถึง 41,000ล้าน/ปีรองศาสตราจารย์ นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและประธานกรรมการบริหารสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนกล่าวว่า “แสงซินโครตรอนนั้นสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายด้าน ทั้งงานทางด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์การแพทย์
วัสดุศาสตร์ โบราณคดี สิ่งแวดล้อม และรวมถึงภาคอุตสาหกรรมหากประเทศไทยมีเครื่องกำเนิดแสงซิโครตรอนรุ่นใหม่ พลังงานที่ 3 GeV จะทำให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นทั้งทางด้านพลังงาน ความเข้มแสง ตลอดจนระบบลำเลียงแสงที่เพิ่มขึ้น จะนำไปสู่การเพิ่มโอกาสทางการวิจัย
ตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอนทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน”

ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน กล่าวว่า“เครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยที่ใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัยและพัฒนา สร้างองค์ความรู้ ต่อยอดงานวิจัยสู่ภาคอุตสาหกรรมเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน ปัจจุบันตั้งอยู่ที่สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน จ.นครราชสีมา
ซึ่งเป็นเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งเดียวในประเทศไทยไทย และใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน แตด้วยในปัจจุบันการใช้งานของเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนรองรับงานวิจัยได้จำกัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยวัสดุขั้นสูงจากภาคอุตสาหกรรม รวมถึงงานทางด้านการแพทย์จึงทำให้การวิจัยและพัฒนาที่สามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศถูกจำกัดในวงแคบและเป็นโอกาสที่ดียิ่งของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการให้สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนจัดทำรายละเอียโครงสร้างเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน ขนาด 3 GeV และห้องปฏิบัติการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป”เครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนเครื่องใหม่มีระดับพลังงาน 3GeVเป็นเครื่องกำเนิดแสงที่มีพลังงานแสงสูงขึ้นกว่าเครื่องปัจจุบัน 2.5 เท่า มีความเข้มแสงสูงขึ้นมากกว่า 100,000 เท่า

สามารถผลิตรังสีเอกซ์พลังงานสูงได้ และยังรองรับระบบลำเลียงแสงได้ถึง 23 ระบบลำเลียงแสง
ซึ่งจะส่งผลให้มีนักวิจัยเข้ามาใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอนได้มากถึง 1,300 โครงการต่อปี
นำไปสู่ความก้าวหน้าทางการแพทย์ การพัฒนาเครื่องมือทางการแพทย์ใหม่ การสร้างมูลค่าเพิ่มทางผลผลิตทางเกษตรและอาหาร การวิจัยโบราณคดีเชิงนิติวิทยาศาสตร์ตลอดจนงานวิจัยเชิงคุณค่าทางศิลปวัฒธรรม นอกจากนี้ยังรวมถึงงานวิจัยเชิงภาคอุตสาหกรรม อีกด้วยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV รองรับกลุ่มงานวิจัย เช่น
1. ด้านการแพทย์ การศึกษาโครงสร้างของโปรตีน ไวรัส และเอนไซม์เพื่อหากลไกของการติดเชื้อนำไปสู่การออกแบบยารักษาโรคใหม่ๆ ยกระดับความสามารถทางการแพทย์และเภสัชกรรม
2. อาหารและการเกษตร ช่วยเพิ่มมูลค่าตั้งแต่การจัดการผลผลิต กระบวนการทางวิศวกรรมด้าการเกษตร
การแปรรูปอาหาร การพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารไปจนถึงความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับแผนของรัฐบาลในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร
3. อุตสาหกรรมวัสดุขั้นสูงช่วยวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติตัวอย่างวัสดุภายใต้สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันตอบสนองความต้องการในการทำวิจัยและพัฒนาของนักวิจัยวัสดุก่อสร้าง เช่นคอนกรีตสูตรใหม่ โลหะและวัสดุคอมโพสิทชนิดใหม่
4. ด้านสิ่งแวดล้อม ช่วยในการวิเคราะห์การปนเปื้อน ในสิ่งแวดล้อมได้แม่นยำมากยิ่งขึ้นอีกทั้งเพื่อหาความเชื่อมโยงระหว่างโรคพืชและโมเลกุลที่พืชดูดซึมเข้าไปได้นำไปสู่การหาแนวทางป้องกันการเกิดโรคในพืชและลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ
5. ด้านโบราณคดี การศึกษาโบราณคดีในเชิงนิติวิทยาศาสตร์ที่จะเป็นการวิเคราะห์โครงสร้างในระดับอะตอมเชิงลึก ทั้งการหาที่มา ตลอดจนการจำลองโครงสร้าง 3 มิติด้วยเทคนิคทางแสงซินโครตรอน เพื่อไขปริศนาข้อมูลโบราณที่ขาดหายไปและการผลิตของใหม่เพื่อการบูรณะ
6. ด้านโบราณคดี การศึกษาโบราณคดีในเชิงนิติวิทยาศาสตร์ที่จะเป็นการวิเคราะห์โครงสร้างในระดับอะตอมเชิงลึก ทั้งการหาที่มา ตลอดจนการจำลองโครงสร้าง 3 มิติด้วยเทคนิคทางแสงซินโครตรอน เพื่อไขปริศนาข้อมูลโบราณที่ขาดหายไปและการผลิตของใหม่เพื่อการบูรณะ

นอกจากนี้ งานวิจัยจากการใช้เครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeVยังช่วยขยายขีดความสามารถในรองรับงานจากภาคอุตสาหกรรมได้มากขึ้น สร้างสรรค์นวัตกรรมหลากหลายชนิดพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศผ่านความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมเพื่อพาประเทศก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 อย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน

About Post Author

เขียนความคิดเห็น

Copyright © Readspread.com ติดต่อฝ่ายข่าว Tel.089-922-7859 Email/[email protected] | Newsphere by AF themes.