Readspread.com

News and Article

สวทช. จับมือ 9 มทร. มุ่งเสริมศักยภาพพัฒนาบุคลากรวิชาชีพ รับอุตสาหกรรมใน EECi

สวทช. จับมือ 9 มทร. มุ่งเสริมศักยภาพพัฒนาบุคลากรวิชาชีพ รับอุตสาหกรรมใน EECi

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) หน่วยงานวิจัยและพัฒนาระดับประเทศลงนามความร่วมมือสนับสนุนพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EasternEconomic Corridor of Innovation: EECi) กับกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่งเพื่อดึงอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยนักปฏิบัติด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เข้ามาช่วยขับเคลื่อนด้านการพัฒนาบุคลากร การวิจัย การพัฒนานวัตกรรมเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมในโครงการ

ดร. ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) เปิดเผยถึงโครงการความร่วมมือระหว่าง สวทช. กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ทั้ง 9แห่งว่า โครงการพัฒนา “เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก” หรือ EECi : EasternEconomic Corridor of Innovation เป็นโครงการฯ ที่มีความสำคัญต่อประเทศไทยในการพัฒนาให้เกิดระบบนิเวศนวัตกรรมที่สมบูรณ์เพื่อเป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ที่มีความเข้มข้นของงานวิจัยและนวัตกรรมตลอดจนการวิเคราะห์ทดสอบที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยในตลาดโลก โดยที่ผ่านมา มีหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาคเอกชน สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย และหน่วยงานภาครัฐตลอดจนหน่วยงานวิจัยพันธมิตรจากต่างประเทศ ให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนจำนวน 51 หน่วยงานสำหรับความร่วมมือในการสนับสนุนการพัฒนา EECi กับ มทร. ทั้ง 9 แห่งนี้

มีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนข้อมูลและองค์ความรู้รวมถึงการพัฒนาบุคลากรและทรัพยากรอื่นใดตามสมควรและเหมาะสมเพื่อให้การพัฒนานโยบายและการวางแผนขับเคลื่อนการพัฒนา EECi เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดย มทร.ทั้ง 9 แห่ง จะดำเนินกิจกรรมวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ร่วมกันรวมถึงการให้บริการตามภารกิจและบทบาทของแต่ละฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ด้านวิศวกรรมยานยนต์และวิศวกรรมการบินและอวกาศ ตลอดจนอุตสาหกรรมอื่นๆ ในพื้นที่ EECiอันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมภายใต้เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
EECi เพื่อประโยชน์ของภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มประสิทธิภาพ
ตลอดจนการพัฒนาประเทศอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ดร.สาธิต พุทธชัยยงค์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพในฐานะประธานที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลได้กล่าวถึงมุมมองและแผนการดำเนินงานเพื่อสนับสนุน EECi ของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (มทร.กรุเทพ)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (มทร.ศรีวิชัย)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา(มทร.ล้านนา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก(ตะวันออก) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์(มทร.รัตนโกสินทร์) ว่า รายละเอียดและขอบเขตการดำเนินงานในโครงการ EECi หลายๆส่วนมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ที่กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9แห่งกำลังขับเคลื่อนและดำเนินการอยู่ในขณะนี้โดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อก้าวไปสู่การเป็น Train theTrainer รวมไปถึงการพัฒนาและออกแบบหลักสูตรใหม่ๆ

เพื่อผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการแรงงานของประเทศในยุค 4.0กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลได้มีการผนึกกำลังร่วมกันขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่ (MegaProject) ใน 6 ด้าน เพื่อรองรับยุทธศาสตร์หลักและแผนการพัฒนาประเทศมาแล้วกว่า 2 ปี

ดังนี้ด้านที่
1 พัฒนากำลังคนระบบ Transport & Logisticประกอบด้วย
1.ศูนย์ฝึกอบรมช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน มทร.กรุงเทพ เป็นผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อน
2.ระบบขนส่งทางราง มทร.อีสาน เป็นผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อน
3.ระบบขนส่งทางทะเล มทร.ศรีวิชัยเป็นผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อน
4.การพัฒนาบุคลากรนักปฏิบัติโลจิสติกส์ระดับอาเซียน มทร.ตะวันออกเป็นผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อน

ด้านที่ 2 ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ( Digital Economy) มทร.พระนครเป็นผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อน
ด้านที่ 3 การบริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มทร.สุวรรณภูมิเป็นผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อน
ด้านที่ 4 โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาประกอบด้วย 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาครูวิชาชีพ
มทร.ธัญบุรี เป็นผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อน และ 2.การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ มทร.ล้านนาเป็นผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อน
ด้านที่ 5 โครงการด้านกิจการเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise (SE) มทร.กรุงเทพเป็นผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนและ Social Engagement มทร.ล้านนาเป็นผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อน
และ ด้านที่ 6 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มทร.รัตนโกสินทร์ เป็นผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวด้วยว่า สำหรับความคืบหน้าของโครงการ EECiขณะนี้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย สวทช. ได้ศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study) ของการจัดตั้ง EECi
และลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นจากชุมชนในพื้นที่แล้ว ซึ่งได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี เพราะชุมชนเห็นว่าEECi จะช่วยพัฒนาพื้นที่และความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนั้น

สวทช. ยังได้ระดมความคิดเห็นจากภาคเอกชนในอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อนำความต้องการของภาคอุตสาหกรรมไปจัดทำแผนแม่บทการพัฒนา EECiที่จะตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมอย่างแท้จริงเพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันสร้างรายได้และการเติบโตให้กับเศรษฐกิจของประเทศต่อไปอย่างยั่งยืน“เป้าหมายของพื้นที่ EECi ตามแผนแม่บทการพัฒนา EECiจะใช้เป็นพื้นที่วิจัยและออกแบบวิศวกรรมควบคู่กันไปซึ่งศักยภาพในพื้นที่แห่งนี้สามารถมีองค์กรวิจัยที่มีนักวิจัยระดับหัวกะทิของประเทศและนักวิจัยของมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านร่วมกันทำงานในลักษณะการวิจัยในโรงงานต้นแบบและยังมีศูนย์วิจัยจากต่างประเทศมาร่วมทำงานในพื้นที่ดังกล่าวด้วยดังนั้นจะเป็นการระดมกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรม ไปร่วมกันใช้พื้นที่ EECiทำการวิจัยที่ใช้ได้จริง สามารถตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว
โดยมีกลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญที่เกี่ยวข้อง 6 กลุ่ม ได้แก่ 1.การบิน 2.เครื่องมือแพทย์ 3.ยานยนต์อัจฉริยะ
4.ระบบอัติโนมัติ หุ่นยนต์ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 5.อาหาร เกษตรสมัยใหม่ และ 6.เคมี เชื้อเพลิงชีวภาพ”ผู้อำนวยการ สวทช. กล่าว

Copyright © Readspread.com ติดต่อฝ่ายข่าว Tel.089-922-7859 Email/Yothin.Yoojongdee@gmail.com | Newsphere by AF themes.