Readspread.com

News and Article

สวทช. เดินหน้า “วิทย์ฯ สร้างคน”

สวทช. เดินหน้า “วิทย์ฯ สร้างคน” ติดตามผลงานวิจัยนักศึกษาทุน สวทช. โครงการ YSTP-TGIST และ NUI-RU

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยฝ่ายพัฒนาบัณฑิตและนักวิจัย จัดกิจกรรมพิเศษและการนำเสนอความก้าวหน้าผลงานวิจัยปริญญานิพนธ์โครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน (Young Scientist and Technologist Program: YSTP) การนำเสนอความก้าวหน้างานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์โครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (Thailand Graduate Institute of Science and Technology: TGIST) และโครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรเพื่อการวิจัยและพัฒนา สำหรับภาคอุตสาหกรรม(NSTDA University Industry Research Collaboration: NUI-RC) ทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก ประจำปี 2560 พร้อมจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากรุ่นพี่ ในหัวข้อ “ประสบการณ์ชีวิต CEO กับจุดยืนและความก้าวหน้าด้านหุ่นยนต์ทางการแพทย์ของไทย” ของ ดร.ปวีณา อุทัยนวล Founder and CEO บริษัท เอ็มดีอาร์ โซลูชั่นส์ จำกัด รุ่นพี่ศิษย์เก่าโครงการทุน TGIST เพื่อสะท้อนให้เห็นปัญหา อุปสรรคและความสำเร็จในการทำงานด้านสายงานวิทยาศาสตร์ และเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาทุน สวทช.ทั้ง 3 โครงการได้นำไปปรับใช้และวางแผนการทำงานในอนาคต โดยมี  ดร. ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ดร.อ้อมใจ ไทรเมฆ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. นักศึกษาและเจ้าหน้าที่โครงการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานจำนวนมาก 

ดร. ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการ สวทช. เปิดเผยว่า สวทช. มีบทบาทสำคัญเพื่อขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ โดยทำการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยีพร้อมใช้ให้กับภาคอุตสาหกรรมต่างๆ และอีกบทบาทสำคัญคือ พัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นกำลังสำคัญของการพัฒนาประเทศในอนาคต เพราะการพัฒนาประเทศไทย โดยเฉพาะในยุคไทยแลนด์ 4.0 มีปัจจัยสำคัญ 3 เรื่อง ได้แก่ 1.เทคโนโลยี 2.บุคลากร และ3.การจัดการ ซึ่งการสร้างบุคลากรหรือการสร้างคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของ สวทช. นั้น สวทช. ให้ความสำคัญและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และสอดรับกับนโยบายของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในเรื่อง “วิทย์ฯสร้างคน” เพื่อตรียมคนสู่ศตวรรษที่ 21 ที่ต้องการเน้น บุคลากรที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และนวัตกร เพื่อให้มาเป็นผู้คิดค้นนวัตกรรมและพัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรม สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

รองผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า ปัจจุบันความต้องการบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเริ่มมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างชัดเจน เห็นได้จากภาคเอกชนมีการปรับตัว ทั้งด้านเทคโนโลยีในกระบวนการผลิต และความต้องการบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างจุดเด่นในการแข่งขันมากขึ้น ทั้งนี้ สวทช. มีความคาดหวังว่า นักศึกษาโครงการทุน สวทช. จะเป็นกำลังสำคัญในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในบุคลากรด้านวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาประเทศในอนาคต ขณะเดียวกันก็ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนรุ่นน้องเดินตามแนวทางที่ดีของนักศึกษาทุนที่ประสบความสำเร็จ ทั้งด้านการศึกษาและการทำงานในสายวิทยาศาสตร์เพื่อประเทศชาติต่อไป 

ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวมีนักศึกษาทุน สวทช. ทั้ง 3 โครงการ มาร่วมนำเสนอผลงานความก้าวหน้าผลงานวิจัยปริญญานิพนธ์ และวิทยานิพนธ์จำนวนมาก ซึ่งมีหัวข้อวิจัยที่หลากหลาย อาทิ หัวข้อวิจัยด้านอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ การแพทย์และสาธารณสุข เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการสื่อสารและ IoT เทคโนโลยีด้านพันธุวิศวกรรมศาสตร์และชีวภาพ การพัฒนาจุลินทรีย์เพื่อควบคุมวัชพืช การเติบโตของรากข้าวในสภาวะน้ำปกติและสภาวะแล้ง การติดเชื้อไวรัสก่อโรคในกุ้ง เทคโนโลยีปรับปรุงประสิทธิภาพของโลหะและวัสดุศาสตร์ พลังงาน สิ่งแวดล้อม และนาโนเทคโนโลยีเพื่อการนำส่งยา เป็นต้น

About Post Author

Copyright © Readspread.com ติดต่อฝ่ายข่าว Tel.089-922-7859 Email/Yothin.Yoojongdee@gmail.com | Newsphere by AF themes.