Readspread.com

News and Article

“ค่ายรากแก้ว”

“ค่ายรากแก้ว” สืบสานแรงบันดาลใจจากพี่นิสิตจุฬาฯ  เสริมพื้นฐานวิชาการ เตรียมความพร้อมน้องสู่รั้วมหาวิทยาลัย

จากความมุ่งมั่นของนิสิตรุ่นพี่กลุ่มหนึ่งที่ต้องการสร้างค่ายอาสาระหว่างปิดภาคเรียน เพื่อจุดประกายการเรียนรู้และปูพื้นฐานด้านการทดลองทางวิทยาศาสตร์ให้กับน้องๆ ก่อนก้าวสู่รั้วมหาวิทยาลัย จนถึงวันนี้นับเป็นเวลากว่า 22 ปีแล้วที่ ‘นิสิตรากแก้ว’ ร่วมสืบทอดอุดมการณ์จากรุ่นสู่รุ่น เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ ส่งผ่านความรู้ และสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้เชิงวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หมุนเวียนไปตามจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ

โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ‘รากแก้ว’ ดำเนินการโดยฝ่ายแนะแนวและการศึกษา องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้การสนับสนุนของบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด มุ่งเน้นเสริมทักษะกระบวนการทดลอง การคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหาให้กับเยาวชนไทย โดยผ่านการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ตลอดจนให้คำปรึกษา และแนะแนวเกร็ดความรู้ต่างๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเสริมความพร้อมให้กับเยาวชนในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยล่าสุดจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 29 ที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดเลย มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากอำเภอต่างๆ ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการถึง 282 คน
นางสาวเอมิกา อาษาเอื้อ นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประธานค่ายแรกแก้ว ครั้งที่ 29 เล่าให้ฟังว่า “ค่ายรากแก้วจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายให้น้องๆ ได้ค้นพบความถนัดและความชอบในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และเสริมด้วยกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และการแนะแนวสายอาชีพ เพื่อให้น้องๆ ได้ตระหนักถึงทางเลือกด้านการศึกษาและการประกอบอาชีพที่หลากหลายยิ่งขึ้น”
แม้จะเป็นค่ายวิชาการ แต่ค่ายรากแก้วไม่ได้สอนทฤษฎี กลับเน้นการฝึกปฏิบัติจริงด้วยกระบวนการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ดังที่นายญาณวร ชื่นชม นิสิตคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตน้องในค่ายฯ ที่ครั้งนี้อาสามาเป็นพี่ค่าย อธิบายว่า “น้องๆ ทุกคนเรียนรู้ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์มาจากห้องเรียนกันแล้ว แต่ไม่ค่อยได้ลงมือปฏิบัติจริง ที่ค่ายรากแก้ว เรานำอุปกรณ์วิทยาศาสตร์มาให้น้องๆ ได้สัมผัสจริง มีการจำลองสถานการณ์ให้น้องได้ระดมความคิด และลงมือปฏิบัติเองทุกขั้นตอน เพื่อสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ตลอดจนฝึกการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล และการนำเสนอข้อมูลการทดลองอย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นประโยชน์ทั้งต่อชีวิตประจำวัน และการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย”

ตลอดระยะเวลา 8 วัน ในค่ายรากแก้ว น้องๆ ได้สัมผัสและเรียนรู้ทักษะต่างๆ ผ่านกิจกรรมเชิงวิชาการที่หลากหลาย อาทิ กิจกรรม 5 ฐานมหัศจรรย์ที่จะเปิดมุมมองความคิดที่มีต่อวิชาต่างๆ ด้วยเกมส์และการทดลองที่หลากหลาย เช่น การผ่าฉลามและแมงดาทะเล ที่น้องๆ จะได้รับเกร็ดความรู้ทางด้านกายวิภาค กิจกรรมป้องกันไข่ที่แต่ละทีมจะต้องร่วมกันคิดค้นและแก้ปัญหาในการป้องกันไม่ให้ไข่ไก่แตกจากการโยนลงมาจากตึกสูงภายใต้เงื่อนไขที่จำกัด กิจกรรม Sci-Show ที่นำความรู้ทางปฏิกิริยาเคมีมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความบันเทิงทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมเกมผสมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เพื่อเรียนรู้และขยายคลังศัพท์ภาษาอังกฤษร่วมกัน เป็นต้น          
นอกจากนี้ ค่ายรากแก้วยังมีกิจกรรมสันทนาการที่ให้ทั้งความรู้ ความสนุกสนาน และผ่อนคลายความเครียดจากกิจกรรมด้านวิชาการ ทั้งยังช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกในค่าย อาทิ งานกีฬาสี กิจกรรมดาราศาสตร์ การแสดงพิเศษของน้องค่าย ตลอดจนกิจกรรมตลาดนัดวิชาการ ที่พี่นิสิตคณะต่างๆ มาบอกเล่าประสบการณ์และชี้แนะแนวทางการการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา และการแนะแนวอาชีพในสาขาวิทยาศาสตร์ โดยวิทยากรจากเชฟรอน เป็นต้น
นายมนวรรธน์ กมลศิลป์ นักธรณีฟิสิกส์ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ในฐานะวิทยากรรับเชิญค่ายรากแก้ว ครั้งที่ 29 กล่าวว่า “ปัจจุบันประเทศไทยยังคงขาดแคลนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เนื่องจากเยาวชนยังขาดความรู้ความเข้าใจและไม่มั่นใจว่าจบทางสายนี้จะสามารถประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง ค่ายรากแก้ว จึงเป็นโครงการที่ดีที่จะช่วยส่งเสริมให้เยาวชนเกิดความตระหนักและความสนใจในการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ขณะเดียวกันน้องๆ ยังได้ฝึกการใช้ชีวิตและการทำงานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ”  
ทางด้านน้องบิ๊ก – นายสุทธิภัทร แก่นมั่น นักเรียนโรงเรียนสงครามวิทยา เล่าถึงความรู้สึกที่ได้เข้าร่วมค่ายรากแก้วครั้งนี้ว่า “สนใจอยากเข้าค่ายนี้มานานแล้ว เพราะชอบวิทยาศาสตร์ และอยากเข้าศึกษาต่อที่จุฬาฯ ที่นี่เราได้ทำการทดลองมากมายที่ไม่มีในชั้นเรียน นอกจากจะได้ทักษะด้านวิทยาศาสตร์และการคำนวนเพิ่มมากขึ้นแล้ว ยังได้รับมิตรภาพที่ดีจากการทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ ความทุ่มเทในการสอนและการแนะแนวเกร็ดความรู้ต่างๆ ของพี่ๆ ทุกคนในค่าย เป็นแรงบันดาลใจผลักดันให้ผมอยากเป็นครูสอนวิทยาศาสตร์ในอนาคต”
เช่นเดียวกับน้องลูกอี๋ – นางสาวเจตสุภา โสภณพุทธพร นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร ได้เล่าถึงความประทับใจที่มีต่อค่ายรากแก้วว่า “เข้าร่วมค่ายนี้เพราะต้องการหาคำตอบให้กับตัวเองว่าควรจะเลือกเรียนต่อในสาขาวิชาใด ค่ายนี้ให้ทั้งความรู้ทางวิทยาศาสตร์จากการทดลอง และความสนุกจากการทำกิจกรรมสันทนาการ นอกจากนี้ยังประทับใจในความมุ่งมั่นและเสียสละของพี่ๆ ชาวรากแก้ว รวมทั้งการให้คำปรึกษาได้อย่างดีเยี่ยม ทำให้ได้แรงบันดาลใจตลอดจนแนวคิดในการตัดสินใจศึกษาต่อและประกอบอาชีพในอนาคต”
นางหทัยรัตน์ อติชาติ ผู้จัดการฝ่ายนโยบายด้านรัฐกิจและกิจการสัมพันธ์ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด กล่าวปิดท้ายถึงความสำเร็จของค่ายรากแก้วจากรุ่นสู่รุ่นว่า “เชฟรอนสนับสนุนการดำเนินการค่ายรากแก้วของนิสิตจุฬาฯ ติดต่อกันจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 22 มีนักเรียนผ่านการอบรมจากค่ายนี้ไปแล้วกว่า 5,000 คน ครอบคลุมทั่วประเทศ ความสำเร็จที่น่าประทับใจยิ่งอย่างหนึ่งคือ การที่พี่ค่ายหลายคนเคยเป็นน้องค่ายมาก่อน และได้กลับมาเป็นพี่ค่ายจิตอาสา เพื่อส่งต่อความรู้และดูแลน้องๆ รุ่นต่อไป และนั่นคือสิ่งหนึ่งที่ทำให้ค่ายรากแก้วแห่งนี้มีความยั่งยืน โดยที่พันธกิจของค่ายยังสอดคล้องกับโครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยผ่านการพัฒนาการศึกษาในสาขาสะเต็ม โดยเน้นการเรียนการสอนแบบตั้งคำถามและการลงมือปฏิบัติ เพื่อให้เยาวชนเห็นว่าวิชาเหล่านี้เป็นเรื่องสนุกและใกล้ตัว รวมถึงการส่งเสริมทักษะการเป็นผู้เรียนแห่งศตวรรษที่ 21 ที่รู้จักคิด วิเคราะห์ ตั้งคำถาม และกล้าแสดงออก อันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศในระยะยาวอย่างยั่งยืน”

Copyright © Readspread.com ติดต่อฝ่ายข่าว Tel.089-922-7859 Email/Yothin.Yoojongdee@gmail.com | Newsphere by AF themes.