Readspread.com

News and Article

เทสโก้ โลตัส จุดกระแสสร้างพลังขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ

เทสโก้ โลตัส จุดกระแสสร้างพลังขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ ลดวิกฤตขยะจากอาหารประกาศเจตนารมณ์ไม่ทิ้งอาหารที่ยังรับประทานได้ เริ่ม 23 ไฮเปอร์มาร์เก็ตทั่วกรุงเทพ บริจาคอาหารที่จำหน่ายไม่หมดทุกวันให้ผู้ยากไร้

เทสโก้ โลตัส เป็นผู้นำจุดกระแสลดวิกฤติขยะจากอาหาร ประกาศเจตนารมณ์ไม่ทิ้งอาหารที่ยังรับประทานได้ เผยโมเดลลดการสูญเสียอาหารตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ลดการสูญเสียและการทิ้งอาหารที่ยังรับประทานได้ตั้งแต่แหล่งเพาะปลูก ระหว่างกระบวนการขนส่ง ในร้านค้า ไปจนถึงพฤติกรรมการบริโภคของประชาชน เปิดตัวโครงการ กินได้ ไม่ทิ้งกัน โดยเป็นผู้ประกอบการค้าปลีกรายแรกในประเทศไทยที่จะบริจาคอาหารสดที่จำหน่ายไม่หมดให้ผู้ยากไร้ทุกวัน เริ่มต้นจากไฮเปอร์มาร์เก็ต 23 สาขาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ก่อนขยายสู่ทุกสาขาใหญ่ทั่วประเทศในอนาคต

มร.จอห์น คริสตี้   ประธานกรรมการบริหาร เทสโก้ โลตัส กล่าวว่า  “ในทุกๆ วัน เทสโก้ โลตัส จำหน่ายอาหารสดในปริมาณมากให้แก่ลูกค้า ถึงแม้การสูญเสียและการทิ้งอาหารในธุรกิจค้าปลีกจะเป็นปริมาณที่น้อยมากเมื่อเทียบกับในกระบวนการต้นน้ำที่แหล่งเพาะปลูกและปลายน้ำคือการทิ้งอาหารของผู้บริโภค แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยปริมาณอาหารสดที่เทสโก้ โลตัส จำหน่าย ทำให้การลดการทิ้งอาหารในการดำเนินธุรกิจของเราเป็นตัวเลขที่มีนัยสำคัญ เราตระหนักดีถึงความรับผิดชอบและบทบาทของเราที่จะช่วยลดปริมาณขยะที่มาจากอาหาร เทสโก้ โลตัส ขอประกาศเจตนารมณ์ในการเป็นผู้นำลดการทิ้งอาหารที่ยังรับประทานได้ ซึ่งจะช่วยบรรเทาผลกระทบทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ในประเทศไทย”

องค์การสหประชาชาติได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ข้อที่ 12 ว่าด้วยการสร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการบริโภคและผลิตที่ยั่งยืน โดยมีเป้าหมาย 12.3 ว่าด้วยการลดขยะเศษอาหารของโลกลงครึ่งหนึ่งในระดับค้าปลีกและผู้บริโภค และลดการสูญเสียอาหารจากกระบวนการผลิตและห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว ภายในปี พ.ศ. 2573 กลุ่มเทสโก้ สนับสนุนการบรรลุเป้าหมาย 12.3 นี้ และได้ประกาศเจตนารมณ์ว่าจะไม่ทิ้งอาหารที่ยังรับประทานได้ในธุรกิจค้าปลีกของกลุ่ม เทสโก้ใน
สหราชอาณาจักร เป็นผู้นำร่องโครงการ และได้ประกาศเจตนารมณ์ว่า ภายในปี พ.ศ. 2560 ร้านค้าของเทสโก้ในสหราชอาณาจักรทุกสาขาจะไม่ทิ้งอาหารที่ยังรับประทานได้ โดยบริจาคอาหารที่จำหน่ายไม่หมดให้กับองค์กรการกุศลและกลุ่มชุมชนกว่า 5,000 องค์กรเพื่อนำสินค้าที่บริจาคไปประกอบเป็นอาหารให้กับผู้ยากไร้  นอกจากนั้น มร. เดฟ ลูอีส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มเทสโก้ ยังเป็นประธานกลุ่ม Champions 12.3 คณะทำงานที่รวบรวมผู้นำจากหลายสาขาทั่วโลกร่วมกันลดการสูญเสียและขยะที่มาจากอาหาร

วิกฤติขยะที่มาจากอาหารในประเทศไทยเป็นปัญหาใหญ่ที่สร้างผลกระทบด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ พบว่า ปริมาณขยะมูลฝอยในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2559 ประชากรไทย 1 คน สร้างขยะต่อวันถึง 1.14  กิโลกรัม  ทำให้มีขยะมูลฝอยทั้งหมด 27.06 ล้านตันต่อปี โดย 64% ของขยะมูลฝอยนี้เป็นขยะที่มาจากอาหาร ในขณะเดียวกัน ความสามารถในการกำจัดขยะของประเทศไทยไม่สามารถกำจัดขยะได้ทั้งหมด โดย 42% ของขยะมูลฝอย ถูกกำจัดอย่างไม่ถูกวิธี นำไปสู่ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมตามมา
ภายใต้กลยุทธ์จากฟาร์มถึงโต๊ะอาหาร (Farm to Fork) เทสโก้ โลตัส ลดการสูญเสียอาหารตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่แหล่งเพาะปลูก กระบวนการตัดแต่ง บรรจุ ไปจนถึงขนส่งจำหน่าย และบริโภค โครงการรับซื้อผลผลิตตรงจากเกษตรกร ช่วยให้เทสโก้ โลตัส และเกษตรกรสามารถวางแผนการเพาะปลูกร่วมกันตามความต้องการของตลาด ลดปัญหาพืชผลล้นตลาดจนกลายเป็นขยะอาหาร ขณะเดียวกัน ยังได้ร่วมมือกับเกษตรกรในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการสูญเสียระหว่างทาง และเมื่อสินค้ามาถึงร้านค้า เทสโก้ โลตัส ได้ดูแลการจัดเก็บสินค้าอาหารสดอย่างเหมาะสม เพื่อลดการสูญเสีย ณ จุดขาย สำหรับสินค้าที่ไม่อยู่ในภาพสมบูรณ์แบบแต่ยังคงรับประทานได้ จะถูกนำมาลดราคาเป็นสินค้าป้ายเหลือง ที่นอกจากจะเป็นการช่วยลดปัญหาขยะที่เกิดจากอาหารแล้ว ยังเป็นการช่วยลดค่าครองชีพของลูกค้าและประชาชนผู้มีรายได้น้อยอีกด้วย หากยังคงมีสินค้าที่จำหน่ายไม่หมดหลังจากลดราคา พนักงานของเราจะทำการคัดแยกสินค้าที่ยังคงอยู่ในภาพดี เพื่อบริจาคให้กับมูลนิธิและองค์กรการกุศลที่เป็นพันธมิตรกับเรา เพื่อนำไปปรุงเป็นมื้ออาหารให้กับผู้ยากไร้ ส่วนสินค้าที่ไม่สามารถรับประทานได้แล้ว ก็จะถูกนำไปทำเป็นปุ๋ยชีวภาพต่อไป

“เทสโก้ โลตัส ภูมิใจที่เป็นผู้ประกอบการค้าปลีกรายแรกในประเทศไทยที่ประกาศเจตนารมณ์ในการไม่ทิ้งอาหารที่ยังรับประทานได้เพื่อบริจาคให้กับผู้ด้อยโอกาส ภายใต้โครงการ กินได้ ไม่ทิ้งกัน เราจะลดปริมาณขยะที่เกิดจากอาหารและสามารถช่วยเหลือผู้ที่ยากไร้ทั่วประเทศ เราจะเริ่มบริจาคอาหารที่จำหน่ายไม่หมดจากไฮเปอร์มาร์เก็ตทุกแห่งในกรุงเทพจำนวนทั้ง 23 แห่ง และจะขยายโครงการให้ครอบคลุมสาขาขนาดใหญ่ทุกสาขาทั่วประเทศในอนาคต เราได้เริ่มบริจาคอาหารที่จำหน่ายไม่หมดให้กับผู้ยากไร้ตั้งแต่ปีที่ผ่านมา อาทิ ข้าวสาร ผักและผลไม้สด อาหารแห้ง ซึ่งได้ถูกเปลี่ยนเป็นมื้ออาหารให้ผู้ด้อยโอกาสถึงเกือบ 1 ล้านมื้อ”

“เทสโก้ โลตัส ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของเราในการเป็นผู้นำลดปริมาณขยะที่เกิดจากอาหารและบรรเทาปัญหาผู้ยากไร้ในประเทศไทย เราขอประกาศเจตนารมณ์ในการเป็นผู้นำในการลดขยะจากอาหารในธุรกิจของเราเอง พร้อมรณรงค์ให้ลูกค้า เพื่อนพนักงาน และประชาชน จับจ่าย จัดการ และบริโภคอาหารอย่างรับผิดชอบ ผมเชื่อมั่นว่า ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เราจะสามารถลดผลกระทบ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จากปัญหาขยะที่มาจากอาหารได้” มร. คริสตี้ กล่าวสรุป

Copyright © Readspread.com ติดต่อฝ่ายข่าว Tel.089-922-7859 Email/Yothin.Yoojongdee@gmail.com | Newsphere by AF themes.