Readspread.com

News and Article

ห้องเรียนเคมีดาว

“ห้องเรียนเคมีดาว” ขยายสู่ระดับประถมศึกษา เสริมความรักในการเรียนวิทยาศาสตร์ให้เยาวชนไทย

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ได้ต่อยอดโครงการ “ห้องเรียนเคมีดาว” โดยจัดการอบรมการทดลองเคมีแบบย่อส่วนสำหรับครูโรงเรียนระดับประถมศึกษาเป็นครั้งแรก มีครูเข้าร่วมอบรม 123 คน จาก 65 โรงเรียนในจังหวัดระยอง ณ ห้องสร้อยเพชร 1 โรงแรมโกลเด้นซิตี้ โดยมีตัวแทนครูวิทยาศาสตร์ต้นแบบของโครงการฯ จากทั้งสามรุ่น มาร่วมถ่ายทอดความรู้แนวทางการใช้การทดลองเคมีแบบย่อส่วนและการจัดการด้านความปลอดภัยของสารเคมีที่สอดคล้องกับบทเรียนในระดับประถมศึกษา ทำให้ครูที่เข้าร่วมได้เรียนรู้เทคนิคการทดลองรูปแบบใหม่ สามารถนำมาขยายผลกับเนื้อหาวิชาและกิจกรรมในห้องเรียน ทำให้วิชาเคมีมีความปลอดภัยน่าสนใจ และเข้าถึงง่ายขึ้น

About Post Author

เขียนความคิดเห็น

Copyright © Readspread.com ติดต่อฝ่ายข่าว Tel.089-922-7859 Email/[email protected] | Newsphere by AF themes.