Readspread.com

News and Article

EEC Kids Camp

EEC Kids Camp – เรียนรอบบ้าน รู้รอบโลกกับ EEC

โครงการ EEC Kids Camp – เรียนรอบบ้าน รู้รอบโลกกับ EEC เกิดขึ้นด้วยความมุ่งหวังให้เด็กในพื้นที่

โครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ Eastern Economic Corridor (EEC) ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดชลบุรีระยอง และฉะเชิงเทรา ได้เรียนรู้ความหลากหลายในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พัฒนาทักษะของตนเองและทักษะทางสังคมในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งการสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง มีภาวะความเป็นผู้นําที่กล้าคิด กล้าทํา กล้าแสดงออก และมีความคิดสร้างสรรค์ อันจะเป็นสร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่าสู่การต่อยอดการเรียนรู้ในด้านต่างๆ จากตนเอง สู่สถานศึกษา และสังคม
ที่สําคัญ คือ กระตุ้นให้เด็กได้ตระหนักถึงโอกาสในอนาคตที่กําลังเกิดขึ้นในพื้นที่ EEC ทั้งด้านยุทธศาสตร์การลงทุนที่รองรับความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน และตอบสนองทุกรูปแบบของการใช้ชีวิต ทั้งคนรุ่นปัจจุบัน และเด็กที่กําลังเติบโตขึ้น อันเป็นสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืนทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นการช่วยต่อยอดให้เด็กร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาพื้นที่ EEC ที่จะช่วยขับเคลื่อนสังคม และพัฒนาประเทศชาติต่อไป

การสมัครร่วมกิจกรรม
– คุณสมบัติผู้สมัคร : เด็กที่กําลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ในสถานศึกษาภายในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ได้แก่ชลบุรีระยอง และฉะเชิงเทรา
– ผลงานผู้สมัคร : ข้อเขียนด้วยลายมือตนเอง และ/หรือวาดภาพ ภายในแนวคิด “EEC ในความคิดของฉัน”ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษขนาด A4

– วิธีการสมัคร : กรอกใบสมัครให้ครบด้วย พร้อมแนบรูปถ่าย และผลงานของผู้สมัคร ผ่านทางเว็บไซต์
www.motherandcare.in.th หรือ www.eeco.or.th หรือดาว์นโหลดใบสมัคร และกรอกข้อมูล สแกนส่งพร้อมกับรูปถ่าย และผลงานของผู้สมัคร ทางอีเมล [email protected]

ผู้ผ่านการคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือกจํานวน 60 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเปิดสมอง พัฒนาอัจฉริยภาพ กับประสบการณ์นอกห้องเรียน ในพื้นที่ EEC เป็นระยะเวลา 3 วัน 2 คืน โ ดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเรียนรู้พื้นที่ในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ทั้งกิจกรรมเพื่อการพัฒนาตนเอง การปรับตัวให้เข้ากับสังคม และการเสริมสร้างทักษะและกระบวนการเรียนรู้ใน 3 ด้าน ประกอบด้วย
• Explorer : การเป็นนักสํารวจ เพื่อรู้จักทั้งตนเอง และสังคม และสภาพแวดล้อม ได้แก่
– การจัดปฐมนิเทศ และรู้จักเพื่อนใหม่
– รู้จักตนเอง ท้องถิ่นที่อยู่และจังหวัดที่อาศัยอยู่
– การสํารวจสภาพแวดล้อม จากแผนที่และการพื้นที่จริง โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสม
– สร้างกระบวนการให้เด็กสังเกต เรียนรู้จดจํา และบันทึกในรูปแบบต่างๆ
• Environment : การเป็นนักสิ่งแวดล้อม
– กิจกรรมที่กระตุ้นให้เด็กเข้าใจสิ่งแวดล้อมที่ตนอาศัยอยู่
– รับรู้ถึงระบบนิเวศน์ที่สิงมีชีวิตอาศัยอยู่ร่วมกัน
– การทําลายส่ิงแวดล้อมก่อผลกระทบด้านต่างๆ อย่างไร
– ตระหนักและเห็นความสําคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติใน
ท้องถิ่น ชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่
• Creative : นักสร้างสรรค์ ตลอดกระบวนที่ทําในค่าย นอกจากเด็กจะเป็นนักสํารวจ และนักสิ่งแวดล้อม
แล้ว กระบวนการที่จะกระตุ้นให้เกิดการคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ จากการต่อยอดสิ่งที่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์
ของตนเอง หรือเพื่อร่วมค่าย เพื่อการพัฒนาตนเอง และท้องถิ่น/ภูมิภาคที่อาศัยอยู่
2. ระยะเวลา : จํานวน 3 วัน 2 คืน (ระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤศจิกายน 2560)
3. สถานที่ : พื้นที่ภาคตะวันออก (จ.ชลบุรี, ระยอง และฉะเชิงเทรา) ตามที่โครงการฯ กําหนด

หมดเขตรับสมัคร : 15 พฤศจิกายน 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม : โทร. 085 931 0404 , 02 241 8000 ต่อ 587, 588
Website: www.eeco.or.th , www.motherandcare.in.th, facebook/mohterandcare
Email : [email protected]

About Post Author

Copyright © Readspread.com ติดต่อฝ่ายข่าว Tel.089-922-7859 Email/[email protected] | Newsphere by AF themes.