Readspread.com

News and Article

“Enjoy Science Careers: สนุกกับอาชีพวิทย์” ปี 2

เชฟรอนเดินหน้า โครงการ “Enjoy Science Careers: สนุกกับอาชีพวิทย์” ปี 2
นิทรรศการอินเทอร์แอคทีฟจุดประกายเยาวชนเรียนรู้ อาชีพวิทย์มาแรงแห่งยุค 4.0

คุณอาทิตย์ กริชพิพรรธ ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และคุณสิริวิมล ชื่นบาล บุคคลต้นแบบอาชีพผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ถ่ายภาพร่วมกับนักเรียนที่เข้าร่วมนิทรรศการ “Enjoy Science Careers: สนุกกับอาชีพวิทย์” ปี 2

ปัจจุบัน คนส่วนมากยังมีกรอบความคิดเกี่ยวกับอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ที่ค่อนข้างจำกัด นักเรียนที่สนใจศึกษาด้านวิทยาศาสตร์มักจะนึกถึงชุดอาชีพเดิมๆ เช่น แพทย์ วิศวกร เป็นต้น ทำให้เข้าใจว่าทางเลือกในการศึกษาหรือประกอบอาชีพมีไม่มาก ซึ่งส่งผลให้นักเรียนบางส่วนค่อนข้างขาดความสนใจในการเรียนและศึกษาต่อในสาขาวิทยาศาสตร์ แต่แท้จริงแล้วสาขานี้ยังมีอาชีพที่น่าสนใจอีกมากมายและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในขณะนี้ที่ประเทศไทยกำลังเดินหน้าตามแผนยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 สู่ระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ หรือสะเต็ม เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่จะทำให้ยุทธศาสตร์นี้บรรลุเป้าหมายนี้ได้ การส่งเสริมให้เยาวชนในวงกว้างได้รู้จักกับอาชีพสาขาสะเต็ม จึงเป็นหนึ่งในวาระสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันผลักดัน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนรุ่นใหม่สนใจศึกษาหรือทำงานในสาขาสะเต็มต่อไป

ด้วยเหตุนี้ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด จึงร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดโครงการ “Enjoy Science Careers: สนุกกับอาชีพวิทย์” เพื่อให้ความรู้ ผลักดัน และสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนทั่วประเทศในการศึกษาและประกอบอาชีพในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ หรือสะเต็ม  โดยเมื่อเร็วๆ นี้ ได้เปิดตัวและจัดแสดงนิทรรศการ Enjoy Science Careers ปี 2 ณ The Street รัชดา กรุงเทพฯ ภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการแบบอินเทอร์แอคทีฟ เปิดโอกาสให้เยาวชนทั่วประเทศได้เรียนรู้ 10 อาชีพน่าสนใจในสาขาสะเต็ม ที่ไม่ซ้ำกับปีแรก รวมทั้งสนุกกับกิจกรรมทดสอบเชิงอาชีพและพบปะพูดคุยกับบุคคลต้นแบบของแต่ละอาชีพ

รศ. นพ. สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า “ประเทศไทยกำลังก้าวสู่ยุค 4.0 ที่มุ่งขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะผลักดันให้เยาวชนรุ่นใหม่มีความรู้และทักษะสาขาสะเต็มที่สอดคล้องกับการทำงานในศตวรรษที่ 21 จากภารกิจหลักของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศ อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน”

ผศ. ดร. รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เปิดเผยว่า “อาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาประเทศในหลายๆ ด้าน การพัฒนาบุคคลที่มีความรู้และทักษะด้านสะเต็มจึงจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งการดำเนินโครงการ ‘Enjoy Science Careers: สนุกกับอาชีพวิทย์’ ร่วมกับเชฟรอนในปีที่ผ่านมา ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี ดังนั้น ในปีนี้โครงการฯ จึงได้คัดเลือกอาชีพที่น่าสนใจและสอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศไทยในยุค 4.0 ซึ่งอาจยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก อีก 10 อาชีพใหม่ ที่จะมีบทบาทสำคัญอย่างมากในอนาคต โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพเหล่านั้นผ่านนิทรรศการและกิจกรรม รวมถึงได้พบปะพูดคุยกับบุคคลต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในอาชีพเหล่านั้น โดยหวังว่าเมื่อเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมนี้แล้วจะมีความสนใจในการศึกษาหรือประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น”

คุณอาทิตย์ กริชพิพรรธ ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด กล่าวว่า “นิทรรศการ ‘Enjoy Science Careers: สนุกกับอาชีพวิทย์’ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ‘Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต’ โครงการระยะยาว 5 ปี ตามแนวทาง ‘รัฐร่วมเอกชน’ ของรัฐบาล เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศผ่านการพัฒนาการศึกษาในสาขาสะเต็ม โดย Enjoy Science Careers จะสนับสนุนให้เยาวชนได้รู้จักกับอาชีพในสาขาสะเต็มที่น่าสนใจ เกิดแรงบันดาลใจที่จะศึกษาต่อและประกอบอาชีพในสาขานี้ต่อไปในอนาคต โดยในปีแรก โครงการฯ ได้เดินทางไปจัดแสดงในคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. และได้รับผลตอบรับที่ดีมาก โดยได้สร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนไปแล้วกว่า 290,000 คน และในปีที่ 2 นี้คาดว่าจะมีเยาวชนได้รับผลประโยชน์อีกกว่า 200,000 คน”

โครงการ Enjoy Science Careers ปี 2 ได้จัดทำชุดนิทรรศการเพื่อแนะนำอาชีพในสาขาสะเต็มที่น่าสนใจ 10 อาชีพ ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย วิศวกรระบบดาวเทียม วิศวกรหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ นักวิจัยวัสดุนาโน ผู้ดูแลสมรรถภาพนักกีฬา วิศวกรระบบราง วิศวกรเสียง เกษตรกรยุคใหม่ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล และนักวิเคราะห์การลงทุน โดยมีบุคคลต้นแบบของแต่ละอาชีพร่วมแบ่งปันประสบการณ์แนะแนวให้น้องๆ เยาวชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพต่างๆ และทราบแนวทางในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพในอนาคต

คุณสิริวิมล ชื่นบาล บุคคลต้นแบบอาชีพผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด บอกเล่าเกี่ยวกับอาชีพของตนว่า “อาชีพผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย เป็นอาชีพที่ใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยีช่วยให้เกิดความปลอดภัย ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวัน ทั้งในสถานประกอบกิจการ ชุมชน และสังคม โดยอาชีพนี้มีบทบาทสำคัญในการทำงานของกิจการที่มีประสิทธิผลและสามารถสร้างประโยชน์ให้สังคมได้อย่างมากมาย และมีความต้องการเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จึงอยากเชิญชวนให้น้องๆ นักเรียนทำความรู้จักและศึกษาต่อด้านนี้ เพื่อร่วมกันเป็นพลังคนที่ช่วยพัฒนาประเทศในด้านความปลอดภัยให้ก้าวหน้าต่อไป”

คุณพงษ์พัฒน์ แก้วพะเนาว์ บุคคลต้นแบบอาชีพเกษตรกรยุคใหม่ กล่าวว่า “เกษตรกรยุคใหม่ต่างจากเกษตรกรทั่วไป โดยที่เกษตรกรยุคใหม่ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการทำการเกษตร เช่น การใช้เซ็นเซอร์ในการตรวจวัดผลผลิต และความอุดมสมบูรณ์ของดิน ไปจนถึงการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิต ซึ่งจะนำไปสู่คุณภาพของผลผลิตและความปลอดภัยของผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันผู้คนยังมองว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ไม่น่าสนใจ แต่แท้จริงแล้ว อาชีพนี้เป็นอาชีพที่ควรได้รับการส่งเสริมให้รู้จักในวงกว้างเป็นอย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะสร้างรายได้ได้สูงแล้ว ยังสามารถช่วยพัฒนาและสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคมเป็นอย่างมาก หากมีเยาวชนรุ่นใหม่มาประกอบอาชีพนี้กันมากขึ้น การเกษตรที่เป็นพื้นฐานเศรษฐกิจของประเทศจะเป็นอีกแรงผลักดันให้ประเทศก้าวหน้าได้เป็นอย่างมาก”

รศ. ดร. ปัณรสี ฤทธิประวัติ บุคคลต้นแบบอาชีพวิศวกรหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ กล่าวถึงอาชีพของตนว่า “อาชีพวิศวกรหุ่นยนต์เป็นอาชีพที่ต้องใช้ความรู้และทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เครื่องกล และอิเล็กทรอนิกส์ ในการวิจัยและพัฒนาระบบปฏิบัติการและกลไกของเครื่องจักรหุ่นยนต์ให้สามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ ในปัจจุบัน อาชีพนี้กำลังมีบทบาทในสังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยช่วยอำนวยความสะดวกและส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานต่างๆ ให้แก่ภาคอุตสาหกรรม การศึกษา การแพทย์ การคมนาคม และอื่นๆ  อีกมากมาย หากน้องๆ ใฝ่เรียนรู้วิทยาศาสตร์และปรับตนเองให้ทันเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอก็สามารถเป็นวิศวกรหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่สร้างประโยชน์ให้กับประเทศได้เช่นกัน”

เด็กหญิงทิฆัมพร หลำสวัสดิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้ร่วมนิทรรศการว่า “ชอบงานนี้มาก เพราะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพใหม่ๆ ที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนแต่น่าสนใจมากๆ ผ่านประสบการณ์ตรง ช่วยให้เห็นทางเลือกหลากหลายในการเรียนต่อและประกอบอาชีพในอนาคต หลังจากได้ร่วมงานตั้งใจว่าจะศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาชีพด้านวิทยาศาสตร์อีกเพื่อตัดสินใจเลือกสาขาวิชาที่จะศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายต่อไป ส่วนตัวอยากให้จัดงานอย่างนี้บ่อยๆ เพราะคิดว่ายังมีอาชีพอีกมากมายที่นักเรียนควรทำความรู้จักและให้ความสนใจ เพื่อผลักดันให้ประเทศก้าวหน้าต่อไปด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

นายพจน์สกรณ์ ไชยศรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แสดงความเห็นว่า “งานนี้มีประโยชน์ต่อนักเรียนมาก โดยเฉพาะนักเรียนที่กำลังจะต้องตัดสินใจเลือกสาขาที่จะศึกษาต่อ ส่วนตัวสนใจสาขาอุตสาหกรรมการเกษตรอยู่แล้ว พอได้รับฟังประสบการณ์ที่บุคคลต้นแบบอาชีพเกษตรกรยุคใหม่แบ่งปันแล้วก็เกิดความสนใจในอาชีพนี้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังได้เปิดมุมมองใหม่ จากเดิมที่คิดว่ามีอาชีพอยู่ไม่มากก็เห็นทางเลือกหลากหลายในการประกอบอาชีพที่ไม่เคยทราบมาก่อน เกิดแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต”

หลังจากการเปิดตัวและจัดแสดงครั้งแรกของนิทรรศการ “Enjoy Science Careers: สนุกกับอาชีพวิทย์” ปี 2 ณ ศูนย์การค้า The Street รัชดา ชุดนิทรรศการนี้จะนำไปจัดแสดงร่วมกับ “คาราวานวิทยาศาสตร์” ของ อพวช. ที่จะเดินทางไปจัดกิจกรรมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้สนุกกับการเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพสาขาสะเต็มที่น่าสนใจแห่งศตวรรษที่ 21 อย่างทั่วถึง โดยเริ่มต้นจากจังหวัดสกลนคร ผู้สนใจสามารถสามารถตรวจสอบตารางกิจกรรมหรือหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nsm.or.th และเพจเฟซบุ๊ก Enjoy Science Careers

About Post Author

เขียนความคิดเห็น

Copyright © Readspread.com ติดต่อฝ่ายข่าว Tel.089-922-7859 Email/[email protected] | Newsphere by AF themes.