Readspread.com

News and Article

ITAP สวทช. ร่วมกับ TCELS จัดสัมมนา

ITAP สวทช. ร่วมกับ TCELS จัดสัมมนายกระดับผู้ประกอบการเครื่องมือแพทย์
เตรียมความพร้อมด้านออกแบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ TCELS จัดสัมมนาเรื่อง “Design Control for Medical Devices” โดยเป็นหัวข้อสัมมนาครั้งที่ 3 ภายใต้ซีรีส์การสัมมนา “การยกระดับต่อยอดเครื่องมือทางการแพทย์ไทยในยุค Thailand 4.0 (The Transformation of Medical Device Industry for Thailand 4.0)” เพื่อให้ความรู้และรายละเอียดเกี่ยวกับการออกแบบเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งการทำ workshop และการนำ Design Control ไปประยุกต์ใช้จริง ตลอดจนรับคำปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีเพื่อต่อยอดธุรกิจ แก่ผู้ประกอบการ นักวิจัย และผู้เกี่ยวข้อง กว่า 100 คนตลอด 2 วันเต็ม โดยมีผู้อำนวยการโปรแกรม ITAP สวทช. และรองผู้อำนวยการ TCELS กล่าวเปิดงานสัมมนา เมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท กรุงเทพฯ

ดร.ณัฐกา สิงหวิลัย ผู้อำนวยการโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) สวทช. กล่าวว่า “โปรแกรม ITAP สวทช. ร่วมกับ TCELS จัดสัมมนาเรื่อง Design Control for Medical Devices เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการ นักวิจัย และผู้เกี่ยวข้อง ทราบถึงความสำคัญและเข้าใจเกี่ยวกับ การออกแบบ (design) เพื่อให้เป็นไปตามกฏระเบียบ และเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล ซึ่งพบว่าเป็นหนึ่งในปัญหาของเครื่องมือแพทย์ไทยที่ถูกผลิตและพัฒนาขึ้นภายในประเทศ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้งในและต่างประเทศที่มีประสบการณ์ตรงมาให้ความรู้ตลอดสองวัน จาก TUV SUD, Creo Modo (Jeff Hamilton) และ SCG Design Catalyst รวมทั้งจาก MTEC สวทช.”

“จากการเก็บข้อมูลของโปรแกรม ITAP ที่ผ่านมา พบว่า ปัญหาที่สำคัญในการพัฒนาเครื่องมือแพทย์ไทยสู่ระดับสากล เนื่องมาจากการขาดทรัพยากรและจำนวนผู้เชี่ยวชาญโดยตรง ที่อาจไม่เพียงพอในประเทศ ทำให้ความเข้าใจและการจัดการเกี่ยวกับการออกแบบ (design) สำหรับเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย ต้องได้รับการปลูกฝัง และส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการในส่วนของ design input/output, design review, design transfer, design validation และ design verification เป็นต้น ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องเตรียมความพร้อมเพื่อให้สอดคล้องกับการประกาศใช้มาตรฐานเครื่องมือแพทย์ล่าสุด เช่น ISO 13485: 2016 ที่ให้ความสำคัญกับ design มากขึ้น ดังนั้น เพื่อขยายผลและยกระดับเทคโนโลยีทางการแพทย์ของไทยให้เข้มแข็ง สามารถพัฒนาเพื่อแข่งขันกับต่างประเทศ และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการที่ต้องการจะยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มุ่งสู่การยอบรับในระดับสากลมากขึ้น”

นอกจากนี้ ในวันที่ 6 – 8 กรกฎาคม 2560 ทางโปรแกรม ITAP สวทช. และ TCELS จะยังมีงานสัมนาในหัวข้อเกี่ยวกับการแพทย์ในยุคดิจิตอล พร้อมออกบูธในงาน Intercare Asia 2017 ณ ไบเทค บางนา ด้วย ซึ่งในงานผู้ประกอบการและผู้ร่วมงานจะได้รับความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีใหม่ๆ สำหรับการดูแลสุขภาพสำหรับ aging society

Copyright © Readspread.com ติดต่อฝ่ายข่าว Tel.089-922-7859 Email/Yothin.Yoojongdee@gmail.com | Newsphere by AF themes.