Readspread.com

News and Article

โอ้โฮ… OTOP

พช.ชวนประกวดเรียงความ “โอ้โฮ… OTOP” ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 100,000 บาท

       มีข่าวดีสำหรับนักเขียนน้อย รวมถึงนักอยากเขียนทั้งหลาย เพราะในวาระครบรอบ 55 ปี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดประกวดการเขียนเรียงความ ในหัวข้อ “โอ้โฮ… OTOP” ขึ้น โดยจะต้องมีเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ OTOP กิจกรรม ภารกิจ และผลงานของกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เป็นที่แพร่หลาย และสนับสนุนให้เยาวชนเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ OTOP ในชุมชน
ของตนเอง โดยแบ่งประเภทและรางวัลในการประกวด ดังนี้ 1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลยอดเยี่ยม ทุนการศึกษา 5,000 บาท 1 รางวัล รางวัลดีเด่น ทุนการศึกษา 3,000 บาท 3 รางวัล รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 2,000 บาท 3 รางวัล 2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลยอดเยี่ยมทุนการศึกษา 10,000 บาท 1 รางวัล รางวัลดีเด่น ทุนการศึกษา 5,000 บาท 3 รางวัล รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 3,000 บาท 3 รางวัล 3. ระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป รางวัลยอดเยี่ยม ทุนการศึกษา 15,000 บาท 1 รางวัล รางวัลดีเด่น ทุนการศึกษา 7,000 บาท  3 รางวัล รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 4,000 บาท 3 รางวัล พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตรทุกรางวัล

       กําหนดความยาว 1 – 2 หน้า A4 ขนาดตัวอักษร 16 Point ส่งผลงานทางไปรษณีย์ไปที่ กองประชาสัมพันธ์ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 วงเล็บมุมซองว่า “ประกวดเรียงความ ‘โอ้โฮ… OTOP’ ระดับ…” ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 มีนาคม 2561 กำหนดประกาศผลและมอบรางวัลภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561

      สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองประชาสัมพันธ์ กรมการพัฒนาชุมชน โทรศัพท์ 02 1416320 – 23 หรือ 02 1416387  หรือ www.facebook.com/prcdd

About Post Author

เขียนความคิดเห็น

Copyright © Readspread.com ติดต่อฝ่ายข่าว Tel.089-922-7859 Email/[email protected] | Newsphere by AF themes.