Readspread.com

News and Article

บทความวิชาการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทยครั้งที่ 12

สกว. ร่วมกับ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ชวนส่งบทความวิชาการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทยครั้งที่ 12  ” ‘อยู่ด้วยกัน’ : โลก เทคโนโลยี ความเหลื่อมล้ำ และความเป็นอื่น”

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญร่วมส่งบทความวิชาการเพื่อพิจารณานำเสนอในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 12 “‘อยู่ด้วยกัน’: โลก เทคโนโลยี ความเหลื่อมล้ำ และความเป็นอื่น” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 8 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ อาคาร 36 ปี คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในศตวรรษที่ 21  ด้วยพลังของเทคโลยีการสื่อสารและโลกาภิวัตน์ที่เชื่อมโยงทั้งโลกให้อยู่ใกล้ชิดกัน ผู้คนสามารถติดต่อสื่อสาร ตลอดจนรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างทันท่วงทีจนเรียกว่าเท่าเวลาจริง (real time) ปัจจุบันจึงมิใช่เป็นเพียงยุคสมัยของข้อมูลข่าวสาร หากแต่เป็นยุคแห่งความคิดซึ่งจะเห็นได้จากการเน้นความคิดสร้างสรรค์ในทุกระดับของสังคม นับตั้งแต่การศึกษาไปจนถึงโลกธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ณ พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ล้วนมีผลกระทบต่อเราทุกคนในฐานะมนุษย์ที่ต้องอาศัยอยู่บนโลกเดียวกันและถูกเชื่อมโยงด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิตัล สิ่งที่ท้าทายมนุษยศาสตร์จึงมิใช่แค่เพียงการตั้งคำถามเกี่ยวกับการเป็นอยู่ร่วมกันกับประดิษฐกรรมใหม่ หากแต่ยังรวมถึงการเรียนรู้ที่จะอยู่กันกับสิ่งอื่น หรือคนอื่นในพื้นที่ที่มีความแตกต่างหลากหลาย และเส้นแบ่งคลุมเครือ

เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ครั้งที่ 12 ซึ่งจะจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “อยู่ด้วยกัน”: โลกเทคโนโลยีความเหลื่อมล้ำ และความเป็นอื่น จึงนับเป็นความท้าทายของมนุษยศาสตร์ในกระแสความเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีนัยของการศึกษาและการเรียนรู้โดยไม่สามารถแยกขาดจากกันได้

โดยมีหัวข้อย่อยสำหรับการส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการ 7 หัวข้อ คือ 1) อยู่กับชีวิตอื่น: ต่างสายพันธุ์ ต่างสมรรถนะ ต่างอุดมการณ์ความเป็นอื่น 2) อยู่กับพื้นที่: มหานคร เมือง ชนบท และชายแดน 3) อยู่ด้วยกันในโลกจริงและโลกเสมือนจริง: สิ่งใหม่ (สื่อใหม่ หรือสิ่งใหม่) จริยธรรมสื่อ ความเป็นส่วนตัว 4) อยู่กับวิทยาการ: เทคโนโลยี AI หุ่นยนต์ โลกออนไลน์และโลกของเกมส์ 5) อยู่กับความขัดแย้ง: ความเป็นธรรม ความเสมอภาค ประชาธิปไตย 6) อยู่กับตัวเอง: ความโดดเดี่ยวเปลี่ยวเหงา การหลีกลี้สังคม ความแปลกแยก 7) อยู่เป็นเย็นสุข: สันติวิธี ปัจเจกภาพ และสุนทรียะ                                                                                                                                       

            ผู้สนใจสามารถส่งบทความเพื่อพิจารณาได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 30 มิถุนายน  พ.ศ. 2561 ที่อีเมล์ : [email protected]  โดยมีหลักเกณฑ์คือ 1. เป็นบทความฉบับเต็มจำนวน 15 หน้า รวมบทคัดย่อและบรรณานุกรม 2. อ้างอิงแบบ นาม-ปี 3. ใช้อักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 พอยต์

            สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [email protected] หรือ  เฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทยครั้งที่-12-Thai-Humanities-Forum-12-2003060966628391/

About Post Author

เขียนความคิดเห็น

Copyright © Readspread.com ติดต่อฝ่ายข่าว Tel.089-922-7859 Email/[email protected] | Newsphere by AF themes.