Readspread.com

News and Article

สภาวิศวกรเร่งอบรมและทดสอบวิศวกรจีนในรุ่น 3 และ 4

สภาวิศวกรเร่งอบรมและทดสอบวิศวกรจีนในรุ่น 3 และ 4 ต่อ
ย้ำใบรับรองใช้ได้เฉพาะโครงการรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพ-โคราชเท่านั้น

ศ.ดร.อมร พิมานมาศ เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 27-30 ตุลาคม 2560 สภาวิศวกรได้มาจัดการอบรมและทดสอบวิศวกรจีนรุ่นที่ 3 ในโครงการรถไฟความเร็วสูง ช่วง กรุงเทพฯ-นครราชสีมา ที่นครเทียนจิน  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน และในวันที่ 28 ตุลาคม ดร. กมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร ได้ทำหน้าที่ประธานในพิธีมอบใบรับรองผ่านการอบรมและทดสอบวิศวกรจีนในรุ่นที่ 1 และ 2 จำนวน 147 คน

สำหรับในรุ่นที่ 3 นี้ มีวิศวกรจีนเข้ารับการอบรมและทดสอบ 80 คน ซึ่งถ้ารวมทั้งสามรุ่นจะมีวิศวกรจีนเข้าร่วมทั้งหมด 226 คน หรือเท่ากับ 90% ของวิศวกรออกแบบทั้งหมดที่จะเข้ามาทำงานในโครงการดังกล่าว สำหรับการอบรมและทดสอบวิศวกรจีนยังเหลือรุ่นที่ 4 อีกหนึ่งรุ่นซึ่งเป็นรุ่นสุดท้ายโดยจะเน้นวิศวกรที่จะเข้ามาคุมงานก่อสร้างเป็นหลัก

การอบรมและทดสอบวิศวกรจีน เป็นภารกิจที่สภาวิศวกรได้รับการมอบหมายจากรัฐบาลตามคำสั่ง คสช. ฉบับที่ 30/2560 ทั้งนี้เพื่อเป็นมาตรการในการควบคุมคุณภาพและประสิทธิภาพของโครงการ โดยเป็นการเสริมความรู้และเตรียมความพร้อมให้แก่วิศวกรจีน ที่จะเข้าทำงานในโครงการรถไฟความเร็วสูงในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายวิศวกร จรรยาบรรณ และ กฎหมายควบคุมอาคาร สภาพทางพื้นดิน ลุ่มน้ำ  แผ่นดินไหว ภัยธรรมชาติและสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย โดยสภาวิศวกรได้จัดหลักสูตรอบรม 3 วันโดยใช้วิทยากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญของประเทศไทยในด้านต่างๆ และจัดให้มีการทดสอบแก่วิศวกรจีน 1 วัน โดยหากวิศวกรจีนสอบผ่าน สภาวิศวกรจะออกใบรับรองให้ ตามเงื่อนไขที่ระบุในคำสั่ง คสช. ซึ่งใบรับรองดังกล่าวมีผลใช้ได้กับโครงการรถไฟความเร็วสูงเฉพาะช่วงกรุงเทพ-นครราชสีมา ไม่สามารถนำไปใช้กับโครงการอื่นได้ ทั้งนี้สภาวิศวกรยังคงสงวนสิทธิ์ที่จะกำกับการทำงานของวิศวกรจีน ให้รักษาไว้ซึ่งกฎหมายและจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด และ หากวิศวกรจีนต้องการทำงานในโครงการอื่นๆ จะต้องมาขอรับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกรพิเศษให้ถูกต้องตามกฎหมายของสภาวิศวกรต่อไป

About Post Author

เขียนความคิดเห็น

Copyright © Readspread.com ติดต่อฝ่ายข่าว Tel.089-922-7859 Email/[email protected] | Newsphere by AF themes.