Readspread.com

News and Article

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 46

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 46 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 16

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 46 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 16  (46th National Book Fair and 16th Bangkok International Book Fair 2018) โดยมี นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนางสุชาดา สหัสกุล นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย เฝ้าฯ รับเสด็จ

            ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดหนังสือดีเด่นประจำปี 2561 และพระราชทานพระราชดำรัสเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 46 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 16 ความว่า

            “ขอแสดงความชื่นชมผู้จัดงานที่มีความตั้งใจแน่วแน่ ในเรื่องส่งเสริมการอ่านหนังสือเพื่อปลูกผังให้คนในสังคมมีความใฝ่รู้ ชอบที่จะแสวงหาความรู้จากการอ่านหนังสือดี อันเป็นเครื่องช่วยขยายโลกทัศน์ และทัศนคติให้กว้างขวาง ก่อให้เกิดปัญญา ความรอบรู้ ให้สามารถพัฒนาตน พัฒนาความคิดและจิตใจของผู้อ่าน การที่คนในสังคมเห็นความสำคัญของหนังสือ รักการอ่าน การแสวงหาความรู้ มีสติปัญญา เป็นสิ่งสำคัญ      ข้อหนึ่งที่บ่งบอกความเป็นอารยะประการหนึ่ง ผู้ไม่ย่อหย่อนในการแสวงหาความรู้ เชื่อได้ว่าเป็นผู้สามารถนำความเจริญมาสู่ตนและสังคมได้ จึงควรที่ทุกภาคส่วนจะช่วยกันทุกทางที่จะรณรงค์ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไปรักการอ่านหนังสือ และสนับสนุนเกื้อกูลผู้ผลิตให้สามารถผลิตหนังสือที่ดี ให้คุณแก่ผู้อ่าน

             จากนั้นเสด็จฯทอดพระเนตรนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆและร้านจำหน่ายหนังสือภายในงาน

            นางสุชาดา สหัสกุล นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) เปิดเผยว่า “งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 46 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 16  (46th National Book Fair and 16th Bangkok International Book Fair 2018) ในปีนี้จะมีสำนักพิมพ์ไทยและต่างชาติเข้าร่วมงานกว่า      420 แห่ง รวมทั้งสิ้น 945 บูธ บนพื้นที่ประมาณ 20,000 ตารางเมตร และได้รับเกียรติจาก “ไต้หวัน” เข้าร่วมงานในฐานะ แขกรับเชิญเกียรติยศ (Guest of Honor) นำเสนอนิทรรศการจากแนวคิด Tai-Thai Reading             แม้ภาษาจะต่างกัน แต่อาศัยการอ่านเป็นสะพานก้าวข้ามวัฒนธรรม เสริมวิสัยทัศน์ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมให้แก่กันและกัน ข้ามขีดจำกัดของชีวิต ใช้การอ่านพาตนเองออกไปสู่โลกกว้าง โดยนำนิทรรศการมาให้ชม แบ่งออกเป็น โซนนิทรรศการแขกรับเชิญเกียรติยศ (Guest of Honor) โซนแสดงหนังสือนานาชาติ และโซนนิทรรศการ CCC: Creative Comic Collection เปิดประสบการณ์การ์ตูน AR

            ในส่วนของนิทรรศการไฮไลท์ซึ่งเป็นจุดเด่นของงานสัปดาห์หนังสือฯในทุกครั้งนั้น ปีนี้คือ “นิทรรศการ อ่าน…อีกครั้ง” โดยร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมและสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) นำเสนอให้เห็นถึงความสำคัญของการอ่าน เล่าประวัติศาสตร์การอ่านในยุคต่างๆ จนมาถึงยุคดิจิทัล แนะนำหนังสือที่มีบทบาทเปลี่ยนแปลงสังคม แบ่งเป็นหนังสือต่างประเทศที่นำมาแปลเป็นภาษาไทย 10 เล่ม และหนังสือที่แต่งโดยนักเขียนไทย 10 เล่ม เน้นให้เห็นความสำคัญและความจำเป็นอย่างเร่งด่วนของประเทศไทย  ในการสร้างวัฒนธรรมแสวงหาความรู้ โดยมีการอ่านเป็นกิจกรรมสำคัญ  เพื่อให้เราได้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ยังได้ความร่วมมือจากหอสมุดแห่งชาติ นำต้นฉบับหนังสือโบราณ อาทิ หนังสือ จินดามณี ที่กำลังได้รับความสนใจจากกระแสละครประวัติศาสตร์ รวมทั้งเครื่องพิมพ์โบราณอายุเกือบ 200 ปี จาก องค์การค้าของ สกสค. นำมาจัดแสดงให้ได้ชมกันอีกด้วย

            “ในการเปลี่ยนผ่านตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ถ้าเรามองย้อนกลับไป การอ่านคือปัจจัยทางด้านความรู้ต่างๆ ทั้งสิ้น ทุกอย่างเริ่มจากการอ่าน นำไปสู่การทดลอง และริเริ่มลงมือทำ สิ่งที่คนอ่านก็คือเนื้อหา เพียงแต่เปลี่ยนรูปแบบการอ่านไปตามยุคสมัย หากเราต้องการพัตนาคนไทยให้มีคุณภาพและศักยภาพเทียบเท่าระดับนานาชาติ เราจะต้องสร้างวัฒนธรรมการอ่านของชาติให้เข้มแข็งอย่างเร่งด่วน เพราะหนังสือสร้างคน คนสร้างโลก ซึ่งทั้งหมดจะสะท้อนออกมาในนิทรรศการ อ่าน…อีกครั้ง” นางสุชาดากล่าว

            นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิ นิทรรศการ 100  ปี นายผี อัศนี พลจันทร / นิทรรศการ หนังสือดีเด่น 2561 / นิทรรศการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา รัตนมณีสาร เมื่อข้าพเจ้าเขียน ‘ย่ำแดนมังกร’ ‘ไป่อิ๋นน่า’ หมู่บ้านลับลี้ริมฝั่งน้ำ” / นิทรรศการ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร (BMA Book & Library Fair) / นิทรรศการ วรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า 2561 และ นิทรรศการ ภาพในวาระ ปีแห่งปะการังสากล ( IYOR 2018) มรดกท้องทะเลไทย (Thai sea Heritage)

             เตรียมพบกับรายการเสวนาเวทีเอเทรียม “7 วัน อ่าน…อีกครั้ง กับ 7 นักเขียนดัง” ที่จะชวนหนอนหนังสือมาเล่าถึงเรื่องราวจากปลายปากกาของนักเขียนคนดัง อาทิ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช / คำพูน บุญทวี /           ป. อินทรมาลิต / มาลัย ชูพินิจ / ประภัสสร เสวิกุล / โกวเล้ง และ มูราคามิ นอกจากนี้ยังมีการเสวนาจากเหล่าคนดังทุกวงการที่พาเหรดกันมางานหนังสือ ไม่ว่าจะเป็น พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี / ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย / ศาสตราจารย์ ดร. วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร / ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล / ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล / วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ / ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ประเวศ วะสี / พลเอกบัญชร ชวาลศิลป์ /   พลเอกเอกชัย ศรีวิลาส / บุญชัย-คณชัย เบญจรงคกุล / ฮาราลด์ ลิงค์ / ปิ่น-ณัฎฐนันท์ ฉวีวงษ์ / น้ำผึ้ง-ณัฐริกา ธรรมปรีดานันท์ / กาละแมร์-พัชรศรี เบญจมาศ / แพนเค้ก-เขมนิจ จามิกรณ์ / ศิลปินจากวง BNK48 และศิลปินดาราวัยรุ่นอีกมากมาย         

            ครั้งแรกสำหรับงานสัปดาห์หนังสือที่มีการจัดประกวดการตกแต่งบูธจากสำนักพิมพ์ต่างๆที่มาร่วมงาน ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ตามขนาดบูธ คือ เล็ก กลาง และใหญ่ โดยเน้นย้ำการตกแต่งอย่างสวยงามสร้างสรรค์ และเป็นจุดดึงดูดความสนใจจากผู้เข้าชมงานให้แวะเยี่ยมชม นอกจากนี้ยังมีการเชิญชวนให้บุคคลทั่วไป ร่วมประกวดถ่ายภาพ โครงการ “อ่านด้วยภาพ@สัปดาห์หนังสือ” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า  25,000 บาท อีกด้วย

           “สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 46 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 16 จะจัดขึ้นระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม – วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2560 รวมทั้งสิ้น 11 วัน ตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์” นางสุชาดากล่าวสรุป

เมื่อหนังสือสร้างคน คนสร้างชาติ โปรด “อ่าน…อีกครั้ง”

About Post Author

เขียนความคิดเห็น

Copyright © Readspread.com ติดต่อฝ่ายข่าว Tel.089-922-7859 Email/[email protected] | Newsphere by AF themes.