Readspread.com

News and Article

มว. สสนก. ปภ.

มว. สสนก. ปภ. จับมือสร้างสถานีฐานรับสัญญาณดาวเทียมนำทางสากลพร้อมเปิดหมุดพิกัดอ้างอิงรับสัญญาณเพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ และรับมือภัยพิบัติน้ำท่วม

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)
(สสนก.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทยร่วมบูรณาการจัดตั้งโครงข่ายสถานีฐานอ้างอิงค่าพิกัดค่าระดับและเวลามาตรฐานประเทศไทยด้วยระบบดาวเทียมนำทางสากลแบบต่อเนื่อง (GNSS CORS)เพื่อการป้องกันพิบัติภัยและบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพโดยนางอัจฉรา เจริญสุข ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
นำทีมผู้บริหารและพนักงานของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติในการจัดพิธีเปิดแท่นหมุดหลักฐานอ้างอิงค่าพิกัดและค่าระดับและโครงข่ายสถานีฐานอ้างอิงค่าพิกัดค่าระดับและเวลามาตรฐานประเทศไทยด้วยระบบดาวเทียมนำทางสากลแบบต่อเนื่อง (GNSS CORS)ในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางตอนล่าง อย่างเป็นทางการในวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติเทคโนธานี อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี โดยมี นายสมฤกษ์ บัวใหญ่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายพรชัย ตระกูลวรานนท์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดครั้งนี้ นอกจากนี้สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติได้รับเกียรติจากผู้แทนระดับสูงจากหน่วยงานในกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกระทรวงมหาดไทย รวมถึงแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานและส่วนราชการอื่นๆ เข้าร่วมงานโครงข่ายสถานีฐานอ้างอิงค่าพิกัดค่าระดับและเวลามาตรฐานประเทศไทยด้วยระบบดาวเทียมนำทางสากลแบบต่อเนื่อง (GNSS CORS)ในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางตอนล่าง ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด อ่างทอง อยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม สมุทรปราการ
ปราจีนบุรี และ กรุงเทพมหานคร โครงการนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่าง 3 หน่วยงาน ภายใต้ 2 กระทรวง

ประกอบด้วย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย สถาบันสารสนเทศน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) และ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการดำเนินงานครั้งนี้เป็นการดำเนินงานด้วยงบประมาณของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2557 จำนวน26.490 ล้านบาท ภายใต้แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดินกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีหน้าที่การดำเนินการเรื่องงบประมาณ สถาบันสารสนเทศน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) มีหน้าที่ประมวลผลและให้บริการข้อมูลจากโครงข่ายสถานีฐานอ้างอิงจากศูนย์ข้อมูลและประมวลผลข้อมูลกลางเพื่อให้บริการข้อมูลการตรวจรับสัญญาณและข้อมูลค่าพิกัดจากโครงข่ายในจริงแบบจลน์ (Network Real-TimeKinematic, NRTK) และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติมีหน้าที่ใช้ค่าที่ได้จากการรับสัญญาณเวลาจากระบบดาวเทียมนำทางสากลเพื่อการเทียบเวลาระหว่างประเทศ เพื่อประมวลผลในการรักษามาตรเวลาเพื่อเป็นเวลามาตรฐานประเทศไทย กล่าวคือเวลาUTC(NIMT)
ฐานข้อมูลการตรวจรับสัญญาณจากระบบดาวเทียมนำทางสากลและค่าพิกัดความถูกต้องสูงในเวลาจริงแบบจลน์จะเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ของภาครัฐร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับดำเนินตัดสินใจในการนโยบายต่างๆทั้งการวางผังเมือง การคมนาคมขนส่ง การบริหารจัดการน้ำ และการป้องกันภัยพิบัติเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การลดความเหลื่อมล้ำของคนในประเทศรวมถึงความมั่นคงและอธิปไตยของคนในชาติ ด้วยการบูรณาการองค์ความรู้ในหลายแขนงในโครงการนี้

About Post Author

Copyright © Readspread.com ติดต่อฝ่ายข่าว Tel.089-922-7859 Email/[email protected] | Newsphere by AF themes.