Readspread.com

News and Article

สวนเกษตรอินทรีย @สามพราน รเิวอรไซด

วัฒนธรรมและวิถีชีวิตไทย 

 หมูบานไทย อีกหนึ่งพื้นที่นาสนใจของ สามพราน รเิวอรไซด เปนแหลงรวบรวม การแสดงประเพณีและศิลปวัฒนธรรม ไทย ตลอดจนการสาธิตหัตถกรรมพื้นบานที่สะทอนถึงวิถีชีวิตความเปนอยูของคนไทยมายาวนานกวา 44 ป มี นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและตางชาติเขามาเยี่ยมชม กวา 18 ลานคน   กิจกรรมวิถีไทย ณ หมูบานไทย เปดบริการทุกวัน 9.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 15.00 น. นักทองเที่ยวสามารถรวมทํากิจกรรมวิถีไทย รอบ ๆ หมูบานไทย มีการสาธิตวิถีไทยกระจายตามฐานตาง ๆ เชน ฐานทอผา ฐานบานชาวนา ฐานรํากระทบไม ฐานศิลปะปองกันตัว ฐานรอยมาลัยและแกะสลัก  ฐานครัวไทย ฐานปนดิน ฐานจักสาน ฐานวาดรม ฐานทําลกูประคบ โดยแตละฐานมีเจาหนาที่ประจําฐานคอยสาธิตและใหขอมูล  คุณจะไดรวม ทดลองทํากิจกรรมวิถีไทยดวยตนเองและไดรับประสบการณและเรียนรูการใชชีวิตแบบพอเพียง และเวลา 15.00 – 15.30 น. สามารถรวมชมการแสดงที่ถายทอดวิถีชีวิตพื้นบาน เชน รําประมง รําชาวนา ศิลปะ การตอสู งานมงคลสมรส รํากระทบไม เปนตน

วัฒนธรรมทางการเกษตร

สวนเกษตรอินทรีย (Organic Farm) เปดบริการวันเสาร 2 รอบ เวลา 10.00 น. และ 16.00 น. / วันอาทิตย 1 รอบ 10.00 น. เรียนรูและสนุกไปกับขั้นตอนการทําเกษตรอินทรีย เชน การเตรียมดินปลูก ทําปุยหมัก และรูจักชีวภัณฑตางๆ ชิมชาจากสมุนไพรที่ปลูกเอง อาทิ ชาตะไคร ชาอัญชัน ชาบัว เปนตน ทั้งนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษ “กินขาวดูนา” ใหนักทองเที่ยวไดเก็บวัตถุดิบที่เราปลูกและเลี้ยงเองในฟารมของเรา มา ทําอาหารงายๆแบบเตาถาน
 ที่มาของสวนเกษตรอินทรีย ดวยความตั้งใจของผูบริหาร สามพราน ริเวอรไซด ในการพัฒนาพื้นที่สวนฝรั่งเการิมแมน้ําทาจีน ใหเปนสวน เกษตรอินทรียตัวอยาง และเชิญชวนเกษตรกรในทองถิ่นเขามาอบรมอยางตอเนื่อง จนเกิดเปนตลาดสุขใจ (จําหนาย สินคาเกษตรอินทรีย) และ สวนเกษตรอินทรียของสามพราน ริเวอรไซด ไดรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย จาก สํานักงานมาตรฐานเกษตร อินทรีย (มกท.) และสมาพันธเกษตรอินทรียนานาชาติ (IFOAM)

ตลาดสุขใจ เปดบริการวันเสาร – อาทิตย เวลา 10.00 – 16.00 น. ตลาดสุขใจ เปดตัวเมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๓ ดวยความรวมมือของ สามพราน ริเวอรไซด และเครือขายภาค ชุมชนที่ทําการเกษตรอินทรียในพื้นที่ เปนแหลงจับจายสินคาออรแกนิก และอาหารปลอดภัยรสอรอยจากผูผลิต ถึงมือ ผูบริโภคโดยตรง โดยสินคาที่นํามาขายตองผานการตรวจหาสารตกคางตั้งแตตนทางจนถึงหนาแผง เพื่อใหผูบริโภคมั่นใจ ในความปลอดภัย ในทุกๆเดือน ตลาดสุขใจ มีการจัดอบรมใหความรูเรื่องการทําสวนเกษตรอินทรีย และหัวขอเกี่ยวกับ สุขภาพตาง ๆ ใหนักทองเที่ยวสามารถเขารวมอบรมไดโดยไมมีคาใชจาย ณ บริเวณตลาดสุขใจ

About Post Author

เขียนความคิดเห็น

Copyright © Readspread.com ติดต่อฝ่ายข่าว Tel.089-922-7859 Email/[email protected] | Newsphere by AF themes.