Readspread.com

News and Article

ก้าวใหม่วงการแพทย์…

ก้าวใหม่วงการแพทย์… ศิริราชพร้อมนำแสงซินโครตรอน พัฒนางานวิจัย ยกระดับวงการแพทย์ไทย

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จับมือ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลความร่วมมือวิจัยแสงพัฒนาด้านการแพทย์
มุ่งสร้างสรรค์งานวิจัยเชิงลึก พัฒนางานทางด้านชีวการแพทย์ ต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า
“กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อสร้างปัญญาในสังคม สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังคงดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ภาคการเงินการธนาคาร ภาคประชาชน ภาคสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัย ร่วมกันระดมความคิด ผนึกกำลังกันขับเคลื่อน ผ่านโครงการบันทึกความร่วมมือกิจกรรม หรืองานวิจัย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ขั้นสูง และเข้ามาร่วมวิจัยกับสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนซึ่งจะเป็นการยกระดับการวิจัยและพัฒนาทางด้านการแพทย์ทั้งในด้านคุณภาพความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของชาติเกิดการนำไปพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศต่อไปศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน กล่าวว่าสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนดำเนินงานภายใต้พันธกิจการวิจัยและการใช้ประโยชน์จากแสงซินโครตรอนรวมถึงการให้บริการแสงซินโครตรอน และเทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอน นอกจากนี้ยังส่งเสริมการถ่ายทอดการเรียนรู้เทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอน ทั้งนี้เป็นที่ทราบกันว่า เทคโนโลยีแสงซินโครตรอนเป็นเทคโนโลยีแสงขั้นสูงสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในงานวิจัยหลากหลายด้าน อาทิ ด้านอาหาร ยา และเครื่องสำอาง ด้านวัสดุศาสตร์ยางและพอลิเมอร์ สิ่งแวดล้อม โบราณคดี อีกทั้งด้านอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

และอีกหนึ่งงานวิจัยที่เทคโนโลยีแสงซินโครตรอนจะเข้าไปตอบโจทย์ได้นั่นคือ งานวิจัยทางการแพทย์
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนจึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือวิจัยพัฒนาด้านการแพทย์ร่วมกับคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาลซึ่งการลงนามครั้งนี้ถือเป็นการเปิดประตูโลกวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีแสงซินโครตรอนให้มาเจอกับงานวิจัยด้านการแพทย์ พร้อมทั้งยังเป็นการขยายฐานงานวิจัยของแสงซินโครตรอนให้ครอบคลุมในทุกมิติของงานวิจัยอย่างแท้จริงนอกจากความร่วมมือด้านงานวิจัยแล้ว ยังมีความร่วมมือด้านพัฒนากำลังคน ทั้งด้านการฝึกอบรมการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์เพื่อให้คนไทย พร้อมเข้าสู่งานวิจัยในระดับสากล”
ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าวปิดท้ายว่าคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาลตระหนักถึงความสำคัญของงานวิจัยและพัฒนาด้านการแพทย์
โดยเฉพาะด้านอาหารและยา ผลึกศาสตร์ของโปรตีนก่อโรคเพื่อการพัฒนาตัวยาใหม่ๆรวมถึงการพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

ด้วยเหตุนี้ทางคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาลพร้อมเต็มที่สำหรับการร่วมวิจัย พัฒนา และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆร่วมกับสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน เพื่อนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมสำหรับวงการแพทย์ของไทย
นำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยได้จริง ดังนั้นการลงนามบันทึกข้อตกลงวิจัยและพัฒนาครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่าง 2หน่วยงานภาครัฐที่จะช่วยสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการแพทย์ของไทยบนพื้นฐานของการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ อันจะเป็นผลดีต่อภาพรวมของวงการแพทย์ของไทยนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยได้อย่างแท้จริง

About Post Author

เขียนความคิดเห็น

Copyright © Readspread.com ติดต่อฝ่ายข่าว Tel.089-922-7859 Email/[email protected] | Newsphere by AF themes.