Readspread.com

News and Article

ดาว ประเทศไทย จัดอบรมครูวิทย์

ดาว ประเทศไทย จัดอบรมครูวิทย์ทั่วประเทศเป็นครั้งแรกเน้นการทดลองในห้องเรียนที่ใช้สารเคมีน้อยและปลอดภัย

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย นำโดย นางภรณี กองอมรภิญโญ ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ร่วมกับสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีและองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จัดการอบรมปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน รุ่นที่ 4ภายใต้โครงการ “ห้องเรียนเคมีดาว” ให้กับครูวิทยาศาสตร์จาก 100 โรงเรียน 29 จังหวัดจำนวน 180 คน และเป็นรุ่นแรกที่มีครูจากทั่วประเทศเข้ารับการอบรม ณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อเร็วๆ นี้ การอบรมปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน รุ่นที่ 4 นี้ถือเป็นการขยายเครือข่ายโครงการไปยังครูผู้สอนวิชาเคมีทั่วประเทศเป็นครั้งแรกโดยมุ่งส่งเสริมการนำเทคนิคปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนมาใช้ในการเรียนการสอนในห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสทำการทดลองวิทยาศาสตร์ที่ปลอดภัยและใช้สารเคมีปริมาณน้อยด้วยตัวเอง ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ เราได้รับการสนับสนุนจากครูวิทยาศาสตร์ต้นแบบ

โครงการ “ห้องเรียนเคมีดาว” รุ่นที่ 1-3 จำนวน 21 คนมาเป็นผู้ร่วมถ่ายทอดความรู้และแบ่งปันประสบการณ์การเรียนการสอนด้วยเทคนิคดังกล่าวนี้ด้วย

Copyright © Readspread.com ติดต่อฝ่ายข่าว Tel.089-922-7859 Email/Yothin.Yoojongdee@gmail.com | Newsphere by AF themes.