Readspread.com

News and Article

ICT Excellence Awards 2018

TMA เชิญชวนองค์กรส่งผลงานเข้าประกวด ICT Excellence Awards 2018
ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน ศกนี้

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย หรือ ทีเอ็มเอ (TMA) ร่วมกับ 3 องค์กรหลัก ได้แก่ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand) และวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (CITU) จัดทำ “โครงการ Thailand ICT Excellence Awards” ขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกย่องและสนับสนุนองค์กรที่มีความเป็นเลิศ ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการนำระบบไอซีทีมาพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้เป็นโครงการต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการพัฒนาการบริหารจัดการโดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างเป็นระบบต่อไป

TMA จึงขอเชิญชวนองค์กรในประเทศไทย ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ Thailand ICT Excellence Awards 2018 โดยเปิดรับผลงาน ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 สามารถลงทะเบียนและส่งผลงานเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ www.thailandictexcellence.com  ซึ่งโครงการฯ ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 10 และในครั้งนี้ ได้แบ่งประเภทโครงการสำหรับส่งผลงานเข้าร่วมออกเป็น 5 ประเภทด้วยกัน คือ

1. โครงการพัฒนากระบวนการหลักภายใน (Core Process Improvement Project)เพื่อยกย่องหน่วยงานที่มุ่งเน้นการปรับปรุงพัฒนากระบวนการหลักในองค์กร ลดความซ้าซ้อนและขั้นตอนการทำงาน ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพ สามารถอำนวยความสะดวก เพิ่มความรวดเร็ว และลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานภายในองค์กร โดยมีผลการปรับปรุงที่เด่นชัด

2. โครงการขับเคลื่อนธุรกิจ (Business Enabler Project)เพื่อยกย่องหน่วยงาน ที่สร้างพลังขับเคลื่อนธุรกิจที่เป็นเลิศ เน้นความสามารถในการบรรลุผลตามภารกิจ (กำไรหรือมูลค่าเพิ่ม) โดยมุ่งเน้นให้เกิดความเชื่อมโยง (End-to-End Solution) ระหว่างองค์กรกับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก (Business Partner Integration) ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางธุรกิจ

3. โครงการจัดการความรู้ (Knowledge Management Project)เพื่อยกย่องหน่วยงานที่เป็นเลิศในการใช้ ICT เพื่อส่งเสริมกระบวนการจัดการความรู้อันเป็นพื้นฐานของ Business Intelligence โดยครอบคลุม 4 กิจกรรมเป็นอย่างน้อย ได้แก่ การสร้างความรู้ (Knowledge Creation) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) การสร้างแนวทางในการเข้าถึงข้อมูล (Knowledge Retrieval) และการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่องานในองค์กร (Knowledge Utilization)

4. โครงการนวัตกรรม (Innovation Project)เพื่อยกย่องหน่วยงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบกระบวนงานหรือรูปแบบธุรกิจโดยมีโครงสร้างพื้นฐาน ICT สนับสนุน โดยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนั้นสร้างประโยชน์ให้กับองค์กรอย่างชัดเจน (Breakthrough Result) และแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้ริเริ่มในธุรกิจนั้น

5. โครงการเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน (Business Sustainability Project)เพื่อยกย่องหน่วยงานที่เป็นเลิศในการประยุกต์ใช้ ICT ซึ่งสร้างผลกระทบทางตรงในเชิงบวก

โดยคณะกรรมการพิจารณาตัดสินจะใช้ ICT Excellence Maturity Model  ซึ่งเป็นเครื่องมือในการประเมินความเป็นเลิศ เพื่อสะท้อนศักยภาพของการพัฒนาโครงการใน 3 มิติ ได้แก่ กลยุทธ์ การดำเนินโครงการ และผลลัพธ์ ซึ่งจะพิจารณาใน 7 องค์ประกอบ คือ

1. ลักษณะสำคัญตามประเภทโครงการ (Award Specific Criteria)

2. ผลการดำเนินงานเชิงธุรกิจ (Business Result)

3. การปรับเข้ากับธุรกิจและการมุ่งเน้นกลยุทธ์ (Business Alignment & Strategic Focus)

4. การบริหารโครงการ (Project Managements)

5. การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Managements)

6. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Developments)

7. การบริหารความเสี่ยง (Risk Managements)

องค์กรที่สนใจสามารถลงทะเบียนและส่งผลงานเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ www.thailandictexcellence.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการฯ โทร. 02-319-7677 ต่อ 274, 273 

About Post Author

เขียนความคิดเห็น

Copyright © Readspread.com ติดต่อฝ่ายข่าว Tel.089-922-7859 Email/[email protected] | Newsphere by AF themes.