Readspread.com

News and Article

สวทน.-ร่วมกับ สวทช. และ TCELS จัดการประชุมเชิงวิชาการ

สวทน. สร้างความตระหนักเชิงสังคมและจริยธรรม ควบคู่กับการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ผ่านเวทีประชุมเชิงวิชาการว่าด้วย นัยทางจริยธรรม กฎหมาย และสังคม ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ สวทน. ผนึกกำลัง
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน) หรือ TCELS ภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุมเชิงวิชาการว่าด้วยนัยทางจริยธรรม กฎหมาย และสังคม ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 :การประยุกต์ใช้และความท้าทายของทรานส์โอมิกส์ในอนาคต ในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 ณ ห้องกรุงเทพ 2โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯหวังสร้างความตระหนักเกี่ยวกับประเด็นเชิงสังคมและจริยธรรมจากการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสร้างเวทีการหารือเตรียมความพร้อมเชิงนโยบาย และกฎหมายเพื่อรองรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดในบริบทของประเทศไทยทรานส์โอมิกส์ หรือ เทคโนโลยีการถอดรหัสทางพันธุกรรมของมนุษย์ซึ่งมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจากโครงการจีโนมมนุษย์ทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถเข้าใจกลไกการทำงานของร่างกายได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งในปัจจุบันได้มีการใช้ประโยชน์จากโครงการจีโนมมนุษย์มาพัฒนาองค์ความรู้ควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีทรานส์โอมิกส์เพื่อรับมือกับโรคที่มีความเกี่ยวข้องกับพันธุกรรม อาทิ โรคมะเร็ง และโรคเกี่ยวกับการผิดปกติทางพันธุกรรมตลอดจนคาดการณ์การเกิดโรค และนำมาใชประโยชน์ในด้านการแพทย์แม่นยำระดับพันธุกรรม อย่างไรก็ตามข้อมูลทางพันธุกรรมถือเป็นข้อมูจำเพาะส่วนบุคคล ดังนั้นการใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวมีนัยเชิงสังคมและจริยธรรม เช่น การรักษข้อมูลส่วนบุคคล การป้องกันการถูกละเมิดสิทธิทางข้อมูล และความปลอดภัยทางข้อมูลเป็นต้น ซึ่งควรได้รับการพิจารณาควบคู่ไปกับการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทรานส์โอมิกส์

สวทน. จึงได้ร่วมกับ สวทช. และ TCELS จัดการประชุมเชิงวิชาการว่าด้วย นัยทางจริยธรรม กฎหมาย และสังคมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งนี้ขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับประเด็นเชิงสังคมและจริยธรรมจากการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทรานส์โอมิกส์ พร้อมทั้งเป็นเวทีในการหารือถึงการเตรียมความพร้อมเชิงนโยบาย และกฎหมายเพื่อรองรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุดในบริบทของประเทศไทยทั้งนี้ ภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีกล่าวเปิดงาน และศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ อดีตรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เกียรติมากล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “สถานการณ์จริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในประเทศไทย” นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ
“ความสำคัญด้านเทคโนโลยีชีวภาพกับการสร้างความเชื่อมั่นในสังคม”,“ประเด็นทางจริยธรรมเกี่ยวกับการตัดแต่งทางพันธุกรรมมนุษย์” รวมถึงมีวงเสวนา ในหัวข้อ “นัยทางจริยธรรมกฎหมาย และสังคม ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: การประยุกต์ใช้ทรานส์โอมิกส์ในออสเตรเลีย จีน
และประเทศไทย”, “การจัดการโครงการจีโนมมนุษย์: กรณีศึกษาจาก Beijin Genome Institute” และหัวข้อ“การจัดการของประเด็นทางจริยธรรมด้านพันธุกรรม”จากวิทยากรชั้นนำทั้งไทย และต่างประเทศ

About Post Author

เขียนความคิดเห็น

Copyright © Readspread.com ติดต่อฝ่ายข่าว Tel.089-922-7859 Email/[email protected] | Newsphere by AF themes.