Readspread.com

News and Article

ค่ายเพาเวอร์กรีน ปีที่ 12

บ้านปูฯ และมหิดล เปิด “ค่ายเพาเวอร์กรีน ปีที่ 12”
สร้างสมดุลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ปูพื้นฐานการพัฒนาประเทศสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)ผู้นำธุรกิจพลังงานแห่งเอเชียที่มุ่งมั่นพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน โดย นางอุดมลักษณ์ โอฬาร (ที่สองจากซ้าย) ผู้อำนวยการสายอาวุโส-องค์กรสัมพันธ์  ร่วมกับ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย รศ.ดร. รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์ (ที่สองจากขวา) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ในฐานะประธานโครงการฯ ดร.กันต์ ปานประยูร (ซ้ายสุด) ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา และ ดร.ธรรมรัตน์ พุทธไทย (ขวาสุด) เปิด “ค่ายเพาเวอร์กรีน ปีที่ 12” ในหัวข้อ “เศรษฐกิจ สังคม และความหลากหลายทางชีวภาพ สร้างสมดุลอย่างไรให้ยั่งยืนในยุคไทยแลนด์ 4.0” สานต่อแนวคิดของค่าย “วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม – เรียนรู้สู่การปฏิบัติ” โดยส่งเสริมให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 สายวิทยาศาสตร์ จำนวน 70 คนจากทั่วประเทศ เรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างการดำเนินธุรกิจ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาชุมชน เพื่อนำไปประยุกต์ให้เกิดความยั่งยืนในประเทศชาติต่อไป ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาระหว่างวันที่ 6-13 ตุลาคม 2560 เยาวชนจะได้เรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพในห้องเรียน จากคณาจารย์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมรับฟังมุมมองจากวิทยากรรับเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านที่เกี่ยวข้องสัมผัสประสบการณ์จริงด้วยการออกไปรู้จักความหลากหลายทางชีวภาพในธรรมชาติ และชุมชน ผ่านการทัศนศึกษา และท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่จังหวัดชลบุรีและระยอง  ก่อนนำเสนอโครงงานด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพื่อชิง ทุนการศึกษาต่อไป

About Post Author

เขียนความคิดเห็น

Copyright © Readspread.com ติดต่อฝ่ายข่าว Tel.089-922-7859 Email/[email protected] | Newsphere by AF themes.