Readspread.com

News and Article

ศูนย์ ITC พร้อมบริการเครื่องจักรทันสมัย

ศูนย์ ITC พร้อมแล้ว บริการเครื่องจักรทันสมัย เดินหน้า อัพเกรดนวัตกรรม “เอสเอ็มอี” สู่เชิงพาณิชย์

 ดร. พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และ รศ.ดร.วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติจากหลากหลายหน่วยงาน เข้าเยี่ยมชมความพร้อม ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต (Industry Transformation Center: ITC) ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)  ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดตั้งศูนย์ ITC ขึ้น เพื่อสนับสนุนให้ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศไทยต่อยอดนวัตกรรมและงานวิจัยไปสู่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ที่มีมูลค่าสูงขานรับนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล

ดร. พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  เปิดเผยว่า ศูนย์ ITC ได้รับการพัฒนาขึ้นเป็น Co-Working Space เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมเครื่องจักรอุปกรณ์สำหรับการผลิตชิ้นงานต้นแบบเชิงอุตสาหกรรม เพื่อให้ภาคธุรกิจสามารถริเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์และคัดเลือกผลิตภัณฑ์ การให้บริการด้านวิศวกรรม การจัดหาผู้ผลิตทำการทดสอบและรับรองมาตรฐาน การทดสอบตลาด ตลอดจนบ่มเพาะให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาสินค้าและดำเนินธุรกิจได้เอง โดยอำนวยความสะดวกเรื่องพื้นที่เรียนรู้ด้านการวิจัยเชิงพาณิชย์ พร้อมทั้งแบ่งปันเครื่องจักรอุปกรณ์จากเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐให้บริการแก่ผู้ประกอบการ เพื่อลดต้นทุนการประกอบกิจการ และช่วยกระตุ้นให้ผลงานวิจัยของผู้ประกอบการสามารถไปสู่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ที่มีมูลค่าสูง ตอบโจทย์ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐบาลต้องการพัฒนาได้เร็วขึ้น
ศูนย์ ITC ประกอบด้วยแพลทฟอร์มบริการ 4 ส่วน ได้แก่ 1. ITC Match ทำหน้าที่เชื่อมโยงสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากผู้นำอุตสาหกรรมทั้งในและนอกประเทศเพื่อสร้างความแข็งแกร่งในการพัฒนาองค์ความรู้กับผู้ประกอบการ 2. ITC Innovate ศูนย์สาธิตและฝึกอบรมร่วมภาครัฐและเอกชนในการรับและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ระหว่าง Global Players และ SMEs 3. ITC Share แหล่งรวมบริการเครื่องมือ เครื่องจักร ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการ และ 4. ITC Fund นโยบายสนับสนุนทางการเงินผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเชื่อมโยงนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ

รศ.ดร.วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า จากการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์การพัฒนาประเทศสู่ประเทศไทย 4.0 โดยการดำเนินการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ New S Curve ที่มุ่งเน้นการใช้ดิจิทัล เทคโนโลยี และนวัตกรรม เข้ามายกระดับอุตสาหกรรมในประเทศ จึงต้องมีกลไกสำคัญที่เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงไปสู่ภาคอุตสาหกรรม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ผนึกความร่วมมือกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค สวทช.) ให้การสนับสนุนด้านบุคลากรในการเริ่มดำเนินการโครงการระยะแรกและความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี และกระทรวงอุตสาหกรรม โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมให้การสนับสนุนด้านสถานที่ รวมถึงการบริหารจัดการศูนย์ ITC ในระยะยาว ก่อให้เกิดกลไกการปฏิรูปภาคอุตสาหกรรมปรับเปลี่ยนไปสู่การผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และเปลี่ยนกระบวนการผลิตให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อสร้างขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบการไทยในด้านดิจิทัล เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรมไทยกับผู้นำอุตสาหกรรมระดับโลก เสริมให้เศรษฐกิจไทยก้าวไกลอย่างยั่งยืน
 
อย่างไรก็ตามทั้ง 4 แพลตฟอร์มได้รับการบรรจุเป็นการบริการในรูปแบบต่างๆ ในศูนย์ ITC ประกอบด้วย 1. อาคารต้นคิดสตูดิโอ 2. อาคารต้นกล้าแกลเลอรี 3. อาคารปฏิบัติการต่างๆ โดยศูนย์ ITC จัดตั้งอยู่ที่ซอยตรีมิตร ถนนพระรามที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับหน่วยงานสถาบันเครือข่ายและหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรม การรวมตัวที่เกิดขึ้นนี้จะช่วยเอื้อประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมและกลุ่ม SMEs ที่ต้องการพัฒนางานวิจัยและต่อยอดนวัตกรรมให้เกิดผลสำเร็จสู่เชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม โดยอาศัยโครงสร้างพื้นที่และบริการต่างๆ ของศูนย์ ITC ซึ่งมีเครื่องมือที่ทันสมัยครบครัน เช่น เครื่องจักรที่ช่วยขึ้นรูปงานต้นแบบด้วยเทคโนโลยี 3D Printer ทั้งโลหะ โพลิเมอร์ และเรซินต่างๆ เครื่องขึ้นรูปงานพลาสติกด้วยเครื่องฉีดพลาสติกขนาด 20-150 ตัน เครื่องเป่าลมพลาสติก เครื่องผสมเม็ดพลาสติก และต้นแบบของ Learning Factory เป็นต้น

About Post Author

เขียนความคิดเห็น

Copyright © Readspread.com ติดต่อฝ่ายข่าว Tel.089-922-7859 Email/[email protected] | Newsphere by AF themes.